Skip to main content

Aineistonhallinnan opas: TKI:sta liiketoimintaa

Keksintöjen suojaaminen

Usein keksinnöt tehdään työsuhteessa tutkimus- ja tuotekehitysprojektien yhteydessä. On hyvä sopia jo etukäteen, millaiset oikeudet osapuolilla on syntyviin tuloksiin, mutta viimeistään keksinnön syntymisen jälkeen on keskeistä selvittää kuka keksinnön omistaa. Patenttilain mukaan oikeus keksintöön ja sen hyödyntämiseen kuuluu keksijälle. Työlainsäädännön mukaan taas työnantajalla on oikeus työntekijän työn tuloksiin. Työsuhdekeksintölaki pyrkii tasapainottamaan nämä kaksi lakia.

Työsuhteeseen perustuva oikeuden siirtyminen on merkittävä poikkeus yleisestä periaatteesta, jonka mukaan henkisen omaisuuden luoja (esimerkiksi keksijä, muotoilija, kirjailija) omistaa itse oikeudet luomukseensa. Työsuhdekeksintölaki onkin säädetty turvaamaan elinkeinoelämän tutkimusta ja tuotekehitystä. Työsuhdekeksintölakia sovelletaan työ- tai virkasuhteessa olevan henkilön tekemiin patentilla suojattavissa oleviin keksintöihin. Laki ei kuitenkaan koske yliopistojen ja korkeakoulujen henkilöstöä. Näitä koskeva korkeakoulukeksintölaki lähtee siitä, että lain nojalla yliopistolla tai korkeakoululla on oikeus tutkijoidensa keksintöihin, jotka on tehty ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden rahoittamissa tutkimushankkeissa. Työsuhdekeksintölain tai korkeakoulukeksintölain soveltaminen ei edellytä, että keksintö patentoidaan, vaikka sen tuleekin olla patentoitavissa.

Miten toimitaan, jos halutaan edistää ideaa tai syntyy keksintö?

Keksintöilmoitukset

​Ammattikorkeakoulussa työskentelevän henkilön tekemiin keksintöihin sovelletaan lakia oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 269/2006. Työsuhdekeksinnöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä keksintöä, joka voidaan suojata patentilla.

Keksintö on jokin uusi tuote, laite tai menetelmä. Se voi myös olla vanhan keksinnön uusi käyttökohde. Keksintö esittää ongelmaan uuden ja yllättävän käytäntöön sovellettavissa olevan ratkaisun. Keksintö saattaa myös perustua jo tunnetun tekniikan uudenlaiseen soveltamiseen.

Xamkin ohjeistuksen keksintöilmoituksiin, ideoihin ja tekijänoikeuksiin liittyen löydät Staffista.

Patentit

Patentit ovat perinteisin tapa suojata omaa osaamistaan. Patentti on hakemuksesta myönnetty oikeus kieltää muita ammattimaisesti valmistamasta, tuomasta maahan tai myymästä patentoitua tuotetta tai soveltaa patentoitua menetelmää patentin voimassaoloaikana. Patentin voi saada teollisesti käyttökelpoiseen keksintöön, joka on uusi ja eroaa olennaisesti aikaisemmista.

Patentin voimassaoloaika on korkeintaan 20 vuotta ja sen voimassapito tapahtuu maksamalla vuosittaisia maksuja. Patentti on alueellinen suojakeino ja sitä tulee hakea kaikkiin niihin maihin, joissa keksintöä aiotaan hyödyntää, tai joissa on odotettavissa kilpailevaa valmistusta.

Kaupallistaminen

Tutkimustulokset eivät kaupallistu ilman aktiivisia toimenpiteitä. Lisäksi niiden hyödyntäminen jää pääasiassa yritysten varaan ja potentiaalia jää usein käyttämättä. Siksi on tarpeen kannustaa tki-henkilöstöä hyödyntämään entistä aktiivisemmin hankkeissa syntyneitä tuloksia.

Uuden liiketoiminnan kehittäminen onnistuu parhaiten motivoituneen tiimin avulla, joka kantaa vastuun idean eteenpäin viemisestä. Olisi hyvä, jos tiimiin kuuluisi ainakin yksi henkilö, joka olisi kiinnostunut toiminaan yrittäjänä tulevassa yrityksessä.

Tekes

Alkavien (alle 5 vuotiaiden) yritysten on mahdollista hakea start-up rahoitusta Tekesistä. Esimerkiksi Tempo-rahoitus mahdollistaa mm. liiketoimintakonseptien testaamisen sekä palautteen keruun potentiaalisilta asiakkailta. Erittäin uniikki ja lupaava idea tai keksintö voi saada Tempo-rahoitusta, vaikka kaikki edellytykset eivät täyttyisi. Tällöin rahoitus aloitetaan pienempänä ja sen jatkomahdollisuuksia arvioidaan projektin aikana. Lisätietoa rahoituksista löytyy Tekesin sivuilta: http://www.tekes.fi/rahoitus/startup/

ARENEn yrittäjyyssuositukset

ARENEn yrittäjyyssuositusten tavoitteena on tukea ammattikorkeakoulujen yrittäjyystoiminnan kehittymistä.

Yrittäjyysneuvonta

Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä tai suunnitteletko yritystoiminnan aloittamista? Tarjolla oleviin tietolähteisiin ja palveluihin kannattaa tutustua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Aloittavat yritykset voivat esimerkiksi saada tietyin edellytyksin myönnettävää starttirahaa.