Skip to main content

Avoin tiede ja tutkimus (ATT) ja julkaiseminen: Avoin tiede ja tutkimus (ATT)

MItä on Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja tutkimus eli ATT tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin tiede on noussut kansainvälisesti merkittäväksi tavaksi edistää tiedettä ja toisaalta myös lisätä tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Sen avulla tutkimuksen tulokset ovat nopeasti muiden tutkijoiden saatavilla, mikä säästää resursseja, edistää tieteen korkeaa laatua ja mahdollistaa uusien tutkimuskysymysten nousun. Avoimen tieteen ja tutkimuksen avulla halutaan innostaa kansalaisia, yrityksiä ja päätöksentekijöitä sekä mahdollistaa uusia oivalluksia ja tuottaa arvokasta ymmärrystä. Avoin tiede laajentaa mahdollisuuksia osallistua tieteelliseen tutkimukseen. Tämä edellyttää tutkimuksen tuottamien ja tarvitsemien julkaisujen, datan, menetelmien, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaista saatavuutta.

Ammattikorkeakouluissa avoimesta  tieteestä ja tutkimuksesta käytetään yleisesti myös termiä avoin TKI-toiminta. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tavoitteena on lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoimuus lisää tutkijoiden meritoitumista ja ammattikorkeakoulun henkilöstön  ammatillista verkostoitumista.TKI-toiminnan aineistojen, menetelmien, julkaisujen, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaisen saatavuuden ja saavutettavuuden kautta voivat yritykset, yhteisöt, päätöksentekijät sekä kansalaiset osallistua tutkimuksen tekemiseen entistä laajemmin.

Avoin TKI-toiminta - Tiivistys Kouvolan ATT-päivästä 15.4.2019

Open Access Explained

YouTube - PHD TV, Videos and animations about science and exploration

ATT:n tavoitteet Xamkissa

Tavoitteena on lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja innovaatioiden syntyä. Avoimuus lisää tutkijoiden meritoitumista ja ammattikorkeakoulun henkilöstön ammatillista verkostoitumista.

TKI-toiminnan aineistojen, menetelmien, julkaisujen, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaisen saatavuuden ja saavutettavuuden kautta yritykset, yhteisöt, päätöksentekijät sekä kansalaiset voivat osallistua tutkimuksen tekemiseen ja kehittämiseen entistä laajemmin.

Tutkimuksen luotettavuuden ja laadun parantuminen perustuu ennen muuta aineistojen avoimuuden mahdollistamaan toistettavuuteen ja uusien näkökulmien löytämiseen. Vaikutus yhteiskunnassa on sitä laajempi, mitä tehokkaammin tieto leviää.

Useat rahoittajat kuten Euroopan unioni, Tekes ja Suomen Akatemia edellyttävät tai suosittelevat avoimien toimintatapojen noudattamista tutkimusprosesseissa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopinut sitoutuvansa nostamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatapansa tasolta kaksi tasolle neljä vuoteen 2020 mennessä. Asteikko on viisiportainen.

Avoin toimintakulttuuri Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa

Miten ATT näyttäytyy tutkimusprosessin eri vaiheissa

Avoimen tieteen tapahtumia ja koulutuksia

Avoimen TKI-toiminnan periaatteita

  • ​TKI-toiminnan aineistot ja tuotokset ovat niin avoimia kuin mahdollista ja niin suojattuja kuin tarpeellista
  • Aineistolla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin toiminnan tuotokset perustuvat
  • Avoimuudessa noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa, tutkimuseettisiä periaatteita sekä lainsäädäntöä
  • Luottamuksellisten ja arkaluontoisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta huolehditaan
  • Avoimuutta tuetaan infrastruktuurilla, joka sisältää aineiston tallentamista, käyttöä, löydettävyyttä ja jakamista tukevat työkalut ja palvelut
  • Tuotosten ja aineistojen avaaminen vaatii työtä, jonka kustannukset täytyy ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa

Avoimen julkaisemisen vaihtoehdot

open access lukko auki

Julkaisun avoimuudella tarkoitetaan, että se on Internetin kautta kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteettömästi luettavissa, tulostettavissa ja kopioitavissa.

 

 Kultainen Open Access (Gold OA)

Mitä tämä tarkoittaa: Julkaisu on vapaasti käytettävissä verkossa, mutta julkaisemisesta voidaan periä maksu (APC, article processing charge). Maksaja voi olla kirjoittaja, hänen työnantajansa tai tutkimuksen rahoittaja. Maksut vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta tuhansiin euroihin. On olemassa myös sellaisia OA-lehtiä, jotka eivät peri julkaisumaksuja.

 Vihreä Open Access (Green OA, rinnakkaistallentaminen)

Mitä tämä tarkoittaa: Julkaisu tai sen osa voidaan kustantajan luvalla rinnakkaistallentaa tieteenala- tai organisaatiokohtaiseen julkaisuarkistoon, jossa se on vapaasti saatavilla joko heti tai ennalta määrätyn embargoajan jälkeen. Kustantaja voi myös rajata sitä, minkä version saa rinnakkaistallentaa.

Useimmat tiedekustantajat ja -julkaisut noudattavat Open Accessin vihreää linjaa eli sallivat tutkimusartikkelin tietyn version (yleensä final-draftin) rinnakkaistallentamisen. Rinnakkaistallentamisesta ei aiheudu kirjoittajalle kustannuksia

ResearchGate, Academia.edu ym. tutkijoiden yhteisöpalvelut eivät ole virallisia rinnakkaistallennuskanavia, koska ne eivät täytä esim. pysyvyyden vaatimusta. Rinnakkaistallentamisen oikeuksia voi tarkistaaSherpa/Romeo palvelusta sekä kustantajien ja lehtien verkkosivuilta.

 Hybridi Open Access

Mitä tämä tarkoittaa: Kirjoittaja voi ostaa yksittäisen artikkelin avoimeksi maksamalla APC-maksun, joka on yleensä tuhansia euroja. Hybridilehti on eri asia kuin OpenAccess -lehti, jossa kaikki artikkelit ovat avoimesti saatavana. Hybridijulkaisuissa on kyse tuplarahastuksesta, sillä tällöin kustantaja rahastaa sekä tilausmaksuilla että kirjoittajamaksuilla.

JUULI-julkaisutietoportaali

Tiedot ammattikorkeakoulujen julkaisuista alkaen vuodesta 2012 ja yliopistojen julkaisuista alkaen vuodesta 2011. Justuksen kautta ilmoitetut julkaisutiedot siirtyvät Juuliin (julkaisutyypit A-E ja G) heti sen jälkeen, kun ne on hyväksytty Xamkissa Justuksessa.

Hyödyllisiä linkkejä ATT:sta

Kirjasto suosittelee

Xamkin sarjajulkaisut verkossa

Xamkin verkkojulkaisut löytyvät Theseus-julkaisuarkistosta.