Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Lähteiden käyttö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa: Lähdeluettelon laatiminen

Sivustolla ohjeistetaan viittaamaan lähteisiin ja laatimaan lähdeluettelo Xamkin ohjeiden mukaisesti.

Yleistä lähdeluettelon laatimisesta

Lähdeluetteloon kootaan kaikki käytetyt lähteet tekijöiden sukunimen (jos henkilötekijää ei ole, julkaisijayhteisön tai julkaisun nimen) mukaan aakkosjärjestykseen. Tekijöistä valitaan aakkosperusteeksi teoksen nimiölehdellä ensin mainittu. Kaikki lähteet merkitään samaan aakkosjärjestykseen, ei ryhmitellä erikseen esimerkiksi painettuja ja painamattomia tai elektronisia lähteitä. Opinnäytetyöraportin lähdeluettelossa esitetään kaikki tekstissä käytetyt lähteet. Kaikkiin lähdeluettelossa oleviin lähteisiin on oltava viite tekstissä. Lähdeluettelosivuilla käytetään normaalia sivunumerointia. Vain tekniikan ja liikenteen alalla voi käyttää vaihtoehtoisesti numeroviitejärjestelmää.

 

Lähdeluettelon tekemisessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Lähdeluettelo kirjoitetaan aina omalle sivulleen. Lähdeluettelon otsikko on LÄHTEET. Lähdeluettelon riviväli on yksi.

  • Julkaisun tekijät merkitään siinä järjestyksessä kuin ne ovat julkaisussa.

  • Jos julkaisulla on kaksi tekijää, ne yhdistetään &-merkillä. Jos tekijöitä on enemmän kuin kaksi, kaksi viimeistä yhdistetään &-merkillä ja muut nimet erotetaan pilkulla. Pilkku kirjoitetaan myös sukunimen ja etunimen lyhenteen väliin. Täten tekijän kirjoitusasu on aina "Sukunimi, Etunimen alkukirjain."

  • Saman tekijän julkaisut merkitään lähdeluetteloon vanhimmasta uusimpaan. Mikäli samalla tekijällä on samana vuonna ilmestyneitä julkaisuja, ne järjestetään julkaisun nimen mukaan aakkosiin ja erotetaan toisistaan pienaakkosilla a, b, c jne., jotka merkitään julkaisuvuoden yhteyteen.

  • Vuodettomien lähteiden vuositieto on "s.a." eli sine anno, 'ilman vuotta'. Kaikista lähteistä ilmoitetaan vuositieto.

  • Jos lähde vaatii kirjautumisen, laitetaan saatavuustietoihin internetosoitteeksi Kaakkuri-kirjastomme etusivu.

 

Vinkkejä:

Voi olla mielekästä ylläpitää opinnäytetyöstä erillistä lähdeluettelotiedostoa, jota kirjoittamisen edetessä päivittelee. Lopuksi sen voi liittää valmiina opinnäytetyöhön asianmukaiseen kohtaan työn loppuun.

Wordin näytön voi jakaa (PC: CTRL + Alt + S; Mac: Alt + Cmd + S). Näytön alaosan vierittää lähdeluetteloon ja näytön yläosalla käy leipätekstin lähdeviitteet läpi. Näin on helppo tarkistaa, että kaikista lähteistä on viite tekstissä.

Painetut lähteet sekä luennot, esitelmät ja haastattelut

Sukunimi, Etunimen ensimmäinen kirjain. Vuosi. Artikkelin otsikko. Lehden nimi kursivoituna lehden numero, sivut.  Jos lähteellä ei ole kirjoittajaa, merkitään lähde artikkelin otsikon mukaan. Päivittäin ilmestyvistä lehdistä merkitään ilmestymispäivämäärä.

Hartikainen, J. 2016. 5 keinoa kohtuuhintaiseen asumiseen. Helsingin Sanomat 12.11.2016, B12–B13.

Jensen, K. L., Toftum, J. & Friis-Hansen, P. 2009. A Bayesian network approach to the evaluation of building design and its consequences for employee performance and operational costs. Building and Environment 44, 456–462.

Potilaalta saatava lupa opetustilanteeseen. 2016. Helsingin Sanomat 10.11.2016, A8.

Työn sisältö on tärkeintä uran valitsemisessa. 2016. Mediuutiset 36, 12.

 

 

 

 

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Artikkelin otsikko. Teoksessa Toimituskunnan nimet (toim.) Teoksen nimi. Mahdollinen painostieto. Kustannuspaikka: Kustantaja, sivut joilla artikkeli on.

Auvinen, P. & Keto, U. 2012. Työelämä ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Teoksessa Airola, A. & Hirvonen, H. (toim.) Osaaminen näkyväksi. Kokemuksia osaamisen tunnustamisesta Itä-Suomen korkeakouluissa. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, 43–54.

Jacobsen, B. 2004. Organizing and Displaying Data. Teoksessa Munro, B. (toim.) Statistical Methods for Health Care Research. 5. painos. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, 3–29.

 

 

Vinkkejä:

- Sivumerkintä tarkoittaa sivuja artikkelin alusta artikkelin loppuun.

- Merkitse sivunumerotieto ylös, kun käytät lähdettä. Kirjaston hakukoneen avulla et saa jälkikäteen tietoon, millä sivuilla jokin tietty artikkeli teoksessa on.

Sukunimi, Etunimen ensimmäinen kirjain. Vuosi. Teoksen otsikko ja mahdollinen alaotsikko. Painostieto. Kustantajan kotipaikka: Kustantaja/julkaisija.


Brüning Larsen, S. 2019.  Doing projects and reports in engineering. Lontoo: Red Globe Press.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2018. Tutki ja kirjoita. 22. painos. Helsinki: Tammi.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2012. Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 3. uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus.

 

Suomentajan merkintä:

Gartner, M., Thalheim, Y. & Rekiaro, I. 2000. Rasvanpoltto: hoikaksi kaloreita laskematta. Suom. I. Rekiaro. Helsinki: Tammi.

 

Lait (Lähdeluetteloon vain lain tai asetuksen nimi ja päivämäärä/nro, ei saatavuustietoja)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679.

HE 96/2019. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta.

Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129.

 

 

 

Esitelmä

Esitelmän pitäjän sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Esitelmän nimi. Työn laatu ja muut täydentävät tiedot viimeiseksi, esim. moniste, mistä saatavissa)

Dunwell, J. 2000. Community health assessment tool: Does it work crossculturally? Towards new approaches in international learning. Conference in Savonlinna 31.7.–20.8.2000. Abstracts.

 

Haastattelu

Taitaja, T. 2012. Toimitusjohtaja. Haastattelu 15.8.2012. Yritys Oy.

 

 

Mikäli teoksen nimessä esiintyy sama vuosiluku kuin on painovuosikin (ks. jälkimmäinen esimerkki), ei ole välttämätöntä toistaa samaa vuosilukua)

Lämmitystapaa ei määrätä kaavalla. 2005. Länsi-Savo 12.9.2005, 6.

Toimintasuunnitelma vuodelle 1998. Savonlinnan perusterveydenhuollon ky. Fysioterapiaosasto. Moniste.

 

 

 

Vuodettomien vuositiedoksi kirjoitetaan "s.a.", jota ennen ei tule pistettä.

Halton oy s.a. CBH-aktiivipalkki. Tuote-esite.

Honda s.a. Honda Civic Tourer tekniset tiedot.

 

Jos käyttää samalta julkaisijayhteisöltä montaa vuodetonta lähdettä, on lähteet merkittävä otsikon mukaan, jotta lähdeviitteestä tulee yksilöllinen. (Jos lähteet otsikoisi "Valmet s.a." -muotoisiksi, olisi niillä molemmilla sama viite. Sellainen ei käy päinsä.)

Automaatio s.a. Valmet. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.valmet.com/fi/valmet-yrityksena/valmet-lyhyesti/liiketoiminnat/automaatio/ [viitattu 14.7.2019].

Avainluvut s.a. Valmet WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.valmet.com/fi/valmet-yrityksena/valmet-lyhyesti/avainluvut/ [viitattu 14.7.2019].

 

Eli käytännössä a, b, c jne. erotinta ei voi käyttää s.a.-merkinnän kanssa, esim. s.a.a., s.a.b., s.a.c. jne.

 

Painostieto merkitään teoksen otsikon jälkeen. Jos kyseessä on ensimmäinen painos, ei painostietoa merkitä.

Hokkanen, S. & Karhunen, J. 2014. Johdatus logistiseen ajatteluun. 7., uudistettu painos. Kangasniemi: Sho Business Development.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2007. Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

 

Saman tekijän tai julkaisijayhteisön samana vuonna ilmestyneet lähteet erotellaan pienellä kirjaimella a, b, c…, kirjain kirjoitetaan vuoteen kiinni. Kohdat aakkostetaan otsikon mukaan: alla olevan esimerkin lähteistä Alkeishiukkaset on aakkosissa ennen Hauska-alkuista otsikkoa, joka on aakkosissa ennen Sinä-alkuista otsikkoa.)

Rapahousu, C. 2014a. Alkeishiukkaset ja raportinkirjoittajan hikinen arki. Helsinki: Kustaa Kustannus Oy.

Rapahousu, C. 2014b. Hauska tieteellinen teksti - hiertävä myyttikö? Tieteenkirjoittaja 4, 13–20.

Rapahousu, C. 2014c. Sinä ja minuus tieteessä – lähestymisnäkökulmia lähestymiseen. Helsinki: Kustaa Kustannus Oy.

Tekijät. Vuosi. Otsikko. Mahdollinen painostieto. Sarjajulkaisutieto. Kustannuspaikka: Kustantaja.

Hakulinen, T., Onwen-Huma, H., Varsa, H., Pulkkinen, P. & Sandt, M. 2017. Sukupuolten tasa-arvo neuvolan asiakastyössä. Opas vanhempien ja lasten tukemiseen sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. 2. painos. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:13. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Orava, H., Liukkonen, H., Saksanen, A. & Kuopanportti, H. 2005. Biojätteen ja jätevesilietteen käsittelymenetelmät ja niiden soveltuvuus Etelä-Savossa. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Tutkimuksia 17.

 

 

Laatijat. Vuosi. Otsikko. Patenttinumero.

Graham, C. P., Fonti, L. & Martinez, A. M., American Sugar Co. 1972. Tableting sugar and compositions containing it. U.S. Pat. 3,642,535.

 

Standardin koodinumero. Vuosi. Otsikko. Alaotsikko.

SFS-ISO 13381-1:en. 2011. Koneiden kunnonvalvonta ja diagnostiikka. Prognostiikka. Osa 1: Yleiset periaatteet.

 

RT-kortin numero. Vuosi. Julkaisijayhteisö. Otsikko.

RT 14-10984. 2010. Rakennustieto. Betonin suhteellisen kosteuden mittaus.

Teoksen nimi. Vuosi. Kustannuspaikka: Kustantaja.

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2007. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Toimituskunnan nimet (toim.) Vuosi. Otsikko. Kustannuspaikka: Kustantaja

Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyvärinen, M. (toim.) 2010. Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino.

 

Jos lähdettä ei ole kirjoitettu latinalaisin kirjaimin, se translitteroidaan. Kyrillisin kirjaimin kirjoitettu lähde translitteroidaan standardin SFS 4900 mukaisesti.
 

Naumov, A. 1996. Hofstedovo Izmerenie Rossii. Menedzhment, 3, 70–103.

Politkovskaja, A. 2002. Vtoraja tšetšenkaja. Moskova: Zaharov.

Elektroniset lähteet

Pääsääntö on, että sähköisiin lähteisiin viitataan samoin kuin paperimuotoisiin. Lähteen tulee löytyä lähdeluettelosta samoin kuin se on mainittu viitteessä.

Jos sama julkaisu on sekä painettuna että elektronisena versiona, merkitään käytetyn version tiedot. Vaikka olisi lukenut painetun version, on hyvä tarkistaa, löytyykö lähde internetistä tai tietokannasta, jotta lukijan on mahdollisimman helppoa päästä tarkastelemaan lähdettä.

Yleensä internetosoitteen saa nopeasti kopioimalla sen suoraan osoiteikkunasta. Jos internetosoite näyttää kuitenkin kovin pitkältä ja sisältää loppuosassaan turhaa monimutkaista koodia, loppuosan voi jättää pois. Lisäksi on olemassa frameihin perustuvia sivustoja, joissa koko sivustolla näkyy osoiteikkunassa vain yksi pääosoite eikä tarkkaa osoitetta, jolloin osoitteeksi riittää tämä pääosoite. 

Elektronisen lähteen pysyvää internetosoitetta tulee aina käyttää, jos pysyvä osoite on tietokannassa mainittu. Elektronisista lähteistä mainitaan dokumenttityyppi. Dokumentin tyyppejä ovat esimerkiksi WWW-dokumentti, PDF-dokumentti, keskusteluryhmän artikkeli, blogi, Facebook-tilapäivitys, Twitter-viesti ja verkkolehti. Julkaisun nimen tai julkaisijan jälkeen oleva vuosiluku on ensisijaisesti päivitysvuosi.

Jos internetsivulla on nähtävissä päivitystieto, merkitään se aina lähdeluetteloon. Muotona lähdeluettelossa käy Päivitetty päivämäärä tai sitten sivuilla käytetty merkintätapa, joka voi olla esimerkiksi Muokattu päivämäärä tai Julkaistu päivämäärä.

Lähde merkitään aina tekijän mukaan, jos tekijä tiedetään.

Sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Otsikko. Julkaisija. Dokumenttityyppi. Päivitetty päivämäärä. Saatavissa: internetosoite [viitattu päivämäärä].

Aro, A. 2015. Kahvi ja terveys. Lääkärikirja Duodecim. WWW-dokumentti. Päivitetty 15.10.2015. Saatavissa: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01000 [viitattu 19.1.2018].

 

Jos tekijää ei tiedetä, voi lähdeluettelokohdan aloittaa joko otsikolla tai julkaisijayhteisöllä. Alla olevat esimerkit on tehty samasta lähteestä:

Otsikko. Vuosi. Julkaisija. Dokumenttityyppi. Päivitetty päivämäärä. Saatavissa: internetosoite [viitattu päivämäärä].

Energia- ja vesikustannusten vaikutus taloyhtiön hoitokuluihin. 2019. Motiva. WWW-dokumentti. Päivitetty 11.1.2019. Saatavissa:
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/tietoa_energian-_ja_vedenkulutuksesta/energia-_ja_vesikustannusten_vaikutus_taloyhtion_hoitokuluihin [viitattu 6.5.2020].

Julkaisija. Vuosi. Otsikko. Dokumenttityyppi. Päivitetty päivämäärä. Saatavissa: internetosoite [viitattu päivämäärä].

Motiva. 2019. Energia- ja vesikustannusten vaikutus taloyhtiön hoitokuluihin. WWW-dokumentti. Päivitetty 11.1.2019. Saatavissa:
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/tietoa_energian-_ja_vedenkulutuksesta/energia-_ja_vesikustannusten_vaikutus_taloyhtion_hoitokuluihin [viitattu 6.5.2020].

 

 

Artikkeli tiedejulkaisussa

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Lehden nimi kursivoituna ilmestymisnumero, sivut joilla artikkeli on. Dokumenttityyppi. Saatavuustiedot.

Lehden nimi kursivoidaan. Lehdestä ilmoitetaan koko nimi. Nimen jälkeen ilmoitetaan ilmestymisnumero ja sivunumerot artikkelin alusta artikkelin loppuun. Useat lehdet ilmoittavat vuosikerran, jota ei tule merkitä. Vuosikerran jälkeen on ilmestymisnumero suluissa. Tyypillisimmillään tapaus on tällainen: "Lehden nimi lyhennettynä vuosikerta(ilmestymisnumero):sivut". Tämä pitää muuttaa muotoon: Lehden nimi ilmestymisnumero, sivut"
 
Esimerkki

Jos verkkosivuilla ovat tiedot näin: Prehosp Disaster Med 2016 Oct;31(5):471-4, lähdeluetteloon merkitään Prehospital and disaster medicine 5, 471–474.

Villani, M., Griffin, J. & Bodenmann, P. 2016. In Their Own Words: The Health and Sexuality if Immigrant Women with Infibulation Living in Switzerland. Social Sciences 4, 71. Verkkolehti. Saatavissa: https://www.mdpi.com/2076-0760/5/4/71 [viitattu 2.12.2019].

 

Jos lehti julkaisee vuodessa useamman kuin yhden vuosikerran, täytyy vuosikertatieto mainita. Tällöin ilmestymisnumero on suluissa.
 
Chaddock, L., Hillman, C., Buck, S. & Cohen, N. 2011. Aerobic fitness and executive control of relational memory in preadolescent children.
Medicine and Science in Sports and Exercise 43 (2), 344–349. Verkkolehti. Saatavissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20508533 [viitattu 16.4.2019].
 
Halmesmäki, E. & Nuutila, M. 1998. Misoprostoli gynekologiassa ja obstetriikassa. Lääketietellinen aikakausikirja Duodecim 114 (14), 1422. Verkkolehti. Saatavissa: https://www.duodecimlehti.fi/lehti/1998/14/duo80308 [viitattu 1.4.2019].

 

Verkkolehti

 

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Lehden nimi kursivoituna ilmestymisnumero, mahdolliset sivut joilla artikkeli on. Dokumenttityyppi. Saatavuustiedot.

 

Saarelma-Paukkala, M. 2017. Sofia ja Onni, Svetlana ja Ahmed – satavuotiaan Suomen nimitrendit. Kielikello 2. Verkkolehti. Saatavissa: http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2985 [viitattu 5.9.2017].

Vainio, A. 2020. Lihasten meneminen maitohapoille on myytti, sanoo tutkija – Hapotuksen tunne voi kuitenkin kertoa olennaisen asian treenaajan kunnosta. Helsingin Sanomat. Verkkolehti. Päivitetty 20.1.2020. Saatavissa: https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000006378341.html [viitattu 20.1.2020].

 

Verkkolehdestä on hyvä yksilöidä, onko kyseessä päivitettävä verkkolehti (ensimmäinen alla olevista esimerkeistä) vai lehden verkossa oleva näköisversio, jota ei päivitetä (jälkimmäinen esimerkki):

 

Lassila, A. 2021. Tekstiilien kierrätys on kuuma kasvu­alue, ja yritykset tietävät sen – sellutehtaita tekevä Valmet opettelee nyt käsittelemään vaate­jätettä. Helsingin Sanomat 6.6.2021. Verkkolehti. Päivitetty 7.6.2021. Saatavissa: https://www.hs.fi/talous/art-2000007998458.html [viitattu 9.6.2021].

Lassila, A. 2021 Tekstiilien kierrätys on kuuma kasvu­alue, ja yritykset tietävät sen – sellutehtaita tekevä Valmet opettelee nyt käsittelemään vaate­jätettä. Helsingin Sanomat 6.6.2021, B20. Verkkolehti. Saatavissa: https://www.hs.fi/lehdet/ [viitattu 9.6.2021].

 

Artikkeli teoksessa, joka koostuu artikkeleista (kokoomateos)

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Teoksessa Toimituskunnan nimet (toim.) Teoksen otsikko. Kustannuspaikka: Kustantaja, sivut joilla artikkeli on. Dokumenttityyppi. Saatavissa: internetosoite [viitattu päivämäärä].

Heimonen, S. 2007. Näkökulmia ikääntyvän psyykkiseen toimintakykyyn. Teoksessa Pohjolainen, P., Sarvimäki, A. & Syrén, I. (toim.) Toimintakykyä ja sosiaalista tukea iäkkäiden, omaisten ja työntekijöiden arjessa. Esityksiä VI Gerontologian päivillä 4.-5.5.2007. Helsinki: Ikäinstituutti, 13–19. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2016/12/Oraita-3-2007-PDF.pdf#page=13 [viitattu 27.1.2020].

Aikakauskirja

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Teoksen nimi. Kustantaja, sivut joilla artikkeli on. Dokumenttityyppi. Saatavissa: internetosoite [viitattu päivämäärä].

Mäntyneva, P. H. 2019. Toimijuuden vahvistumisen edellytykset kuntouttavassa työtoiminnassa. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja 20. Suomen sosiaalipedagoginen seura ry, 11–36. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://doi.org/10.30675/sa.70243 [viitattu 15.5.2020].

(Huom. Suomen sosiaalipedagoginen seura ry:llä ei sivuilla ole yhteystietoja, joten kustantajan paikkaa ei voi nimetä.)

Blogi

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Dokumenttityyppi. Päivitystieto. Saatavuustiedot.

Aalto, T. 2012. Miten työympäristö tukee työntekoa – ihmiskoe. Blogi. Päivitetty 14.9.2012. Saatavissa: http://blogit.yle.fi/aalto [viitattu 18.11.2013].

Podcast

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Julkaisualusta. Dokumenttityyppi. Päivitystieto. Saatavuustiedot.

Mäenpää, M. 2019. Fifth Corner - Nelli Såger. #Yrittäjyys360. Soundcloud. Podcast. Saatavissa: https://soundcloud.com/yrittajyys360/nelli-sager-fifth-corner/s-3Cx2m [viitattu 28.1.2019].

Twitter-viesti

@Kotus_tiedotus. 2019. Tviitti 30.1.2019. Twitter-mikroblogipalvelu. Tilapäivitys. Saatavissa: https://twitter.com/Kotus_tiedotus [viitattu 30.1.2019].

 

 

 

E-kirja

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Otsikko. Dokumenttityyppi. Kustannuspaikka: Kustantaja. Saatavuustiedot.

Clarkeburn, H. & Mustajoki, A. 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. E-kirja. Tampere: Vastapaino. Saatavissa: https://kaakkuri.finna.fi/ [viitattu 20.1.2020].

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15., uudistettu painos. Äänikirja. Helsinki: Tammi. Saatavissa: https://www.celia.fi/ [viitattu 25.4.2019].

 

A) Jos lähteellä ei ole nimettyä kirjoittajaa, voi lähdeluettelokohdan aloittaa otsikolla:

Sosiaalihuoltolain soveltamisopas. 2017. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3959-2 [viitattu 5.9.2017].

B) Vaihtoehtoisesti voi käyttää julkaisijayhteisöä:

STM. 2017. Sosiaalihuoltolain soveltamisopas. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3959-2 [viitattu 5.9.2017].

 

Opinnäyte, pro gradu, lisensiaatintyö, väitöskirja

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Otsikko. Koulu. Tiedekunta. Tutkimustyyppi. Dokumenttityyppi. Saatavuustiedot.

Haatainen, H. 2019. Hoitotyön johtaja tiedonkulun vaaratapahtumien ehkäisijänä. HaiPro-aineiston analysointi. Itä-Suomen yliopisto. Terveystieteiden tiedekunta. Pro gradu -tutkielma. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20190346 [viitattu 20.1.2020].

Mononen, S. 2018. Soiva vainotieto: vainoamiskokemuksen lähikuuntelu neljässä elokuvassa. Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Väitöskirja. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7460-3 [viitattu 20.1.2020].

 

Sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Otsikko. Yritys Oy. Mahdollinen dokumenttityyppi. Mahdollinen päivitystieto. Intranet.

Lammas-Koiranen, S.-K. 2020. Panopton toimintojen toiminnallisuus. Napanaali Oy. PDF-dokumentti. Päivitetty 4.8.2020. Intranet.

 

Jos tekijää ei ole mainittu, aloitetaan julkaisijalla:

Yritys Oy. Vuosi. Otsikko. Mahdollinen dokumenttityyppi. Intranet.

Pohjoismäki Music Industries. 2021. Guidelines for making an epic bass solo as a Teams meeting argument. Intranet. 

Julkaisuarkistoarkistoissa (esim. Theseus tai Valto) olevalla lähdemateriaalilla on pysyvä internetosoite (URN), joka tulee merkitä lähdeluettelon saatavuustietoihin. Muista aina katsoa internetlähteestä, onko julkaisulla pysyvää osoitetta. Jos on, käytä sitä.

 

Esimerkkejä:

Haatainen, H. 2019. Hoitotyön johtaja tiedonkulun vaaratapahtumien ehkäisijänä. HaiPro-aineiston analysointi. Itä-Suomen yliopisto. Terveystieteiden tiedekunta. Pro gradu -tutkielma. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20190346 [viitattu 20.1.2020].

Mononen, S. 2018. Soiva vainotieto: vainoamiskokemuksen lähikuuntelu neljässä elokuvassa. Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Väitöskirja. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7460-3 [viitattu 20.1.2020].

Salo, K. & Mikkonen, M. 2020. Miksi ja miten valmistautua synnytykseen?: Opas terveydenhoitajille. Karelia-ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitajakoulutus. Opinnäyte. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020071519562 [viitattu 10.8.2020].

STM. 2017. Sosiaalihuoltolain soveltamisopas. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3959-2 [viitattu 5.9.2017].

Käypä hoito -suositukset nimetään otsikon mukaan. Huomaa, että kaikissa Käypä hoito -suosituksissa on päivitys- tai julkaisupäivämäärä.

 

Otsikko. Vuosi. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Dokumenttityyppi. Päivitetty/julkaistu päivämäärä. Saatavissa [viitattu päivämäärä].

Nivelreuma. 2015. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. WWW-dokumentti. Julkaistu 8.6.2015. Saatavissa: https://www.kaypahoito.fi/hoi21010 [viitattu 5.8.2020].

Raskauden ehkäisy. 2017. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. WWW-dokumentti. Julkaistu 27.4.2017. Saatavissa: https://www.kaypahoito.fi/hoi50104 [viitattu 5.8.2020].

 

Julkaisijayhteisö. Vuosi. Toimielin. Dokumenttityyppi. Päivityspäivämäärä. Saatavuustiedot.

Kotkan kaupunki. 2020. Vammaisneuvosto. Pöytäkirja. WWW-dokumentti. Päivitetty 16.1.2020. Saatavissa: http://hallijulkaisu.kotka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=10142 [viitattu 27.1.2020].

Sähköpostiviesti

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Toimi. Sähköpostiviesti päivämäärä. Yhteisö jossa kirjoittaja toimii.

Saira, R. 2016. Lehtori. Sähköpostiviesti 12.3.2016. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Tietäjä, V. 2016. Markkinointipäällikkö. Sähköpostikeskustelu 2.8.–1.11.2016. Yritys Oy.

Radio-ohjelma, jonka voi kuunnella internetistä

 

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Julkaisija. Dokumenttityyppi. Päivitystieto. Saatavuustiedot.

Vahvanen, P. 2020. Miksi seksi ei kiinnosta japanilaisia? Yle Areena. Radio-ohjelma. Päivitetty 22.1.2020. Saatavissa: https://areena.yle.fi/1-50392519 [viitattu 27.1.2020].

 

Tv-ohjelma

LISÄÄ ESIMERKKI

Tekijä. Vuosi. Otsikko. Julkaisijayhteisö. Dokumenttityyppi. Päivitystieto. Saatavissa: internetosoite [viitattu päivämäärä].

 

Orvas-Kesälä, K. 2019. Teinilökäpöksyisyyden nousu ja uho. Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu. Powerpoint-diasarja. Päivitetty 5.11.2019. Saatavissa: internetosoite [viitattu 26.1.2020].

Julkaisija. Vuosi. Otsikko. Dokumenttityyppi. Julkaisijan toimipiste: Julkaisija.

 

Rockstar Games. 2018. Red Dead Redemption 2 (special edition). Videopeli. New York City: Rockstar Games.

Tekijämuoto (aina ensisijainen, jos tekijä tiedetään)

Sukunimi, Etunimen alkukirjain. Vuosi. Otsikko. Julkaisija. Dokumenttityyppi. Päivitystieto päivämäärä. Saatavuustiedot.

Gwizdala, J. 2020. Why do I string my bass with high C? Janek's bass studio. Youtube. Videoleike. Julkaistu 21.7.2020. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=uroitbCOBD8 [viitattu 13.8.2020].

 

Otsikkomuoto

Otsikko. Vuosi. Otsikko. Julkaisija. Dokumenttityyppi. Päivitystieto päivämäärä. Saatavuustiedot.

Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma. 2012. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Videoleike. Saatavissa: http://www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_ aikuiset/palvelujen_tuottaminen_ja_johtaminen [viitattu 19.11.2013].

 

Julkaisijamuoto

Julkaisija. Vuosi. Otsikko. Julkaisija. Dokumenttityyppi. Päivitystieto päivämäärä. Saatavuustiedot.

Yleisradio. 2018. Kosmos - maailmankaikkeus viidessä minuutissa. Jakso 1: Kuinka iso maailmankaikkeus on? Yle Areena. Videoleike. Päivitetty 6.4.2018. Saatavissa: https://areena.yle.fi/1-4373269 [viitattu 27.1.2020].

 

Lähdeluettelomalli

LÄHTEET

Luettelo sisältää kaikenlaisia lähde-esimerkkejä, joita voit käyttää malleina luodessasi lähdeluettelomerkintöjä.

Aro, A. 2015. Kahvi ja terveys. Lääkärikirja Duodecim. WWW-dokumentti. Päivitetty 15.10.2015. Saatavissa: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01000 [viitattu 19.1.2018].

Auvinen, P. & Keto, U. 2012. Työelämä ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Teoksessa Airola, A. & Hirvonen, H. (toim.) Osaaminen näkyväksi. Kokemuksia osaamisen tunnustamisesta Itä-Suomen korkeakouluissa. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, 43–54.

Cantell, M. (toim.) 2000. Monikulttuurisen nuorisotyön käsikirja. Helsinki: Allianssi – LK-kirjat.

Clarkeburn, H. & Mustajoki, A. 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. E-kirja. Tampere: Vastapaino. Saatavissa: https://kaakkuri.finna.fi/ [viitattu 19.1.2018].

Gartner, M., Thalheim, Y. & Rekiaro, I. 2000. Rasvanpoltto: hoikaksi kaloreita laskematta. Suom. I. Rekiaro. Helsinki: Tammi.

Gretschel, A. & Hästbacka, N. 2016. Onnistunut monialainen nuorten kohtaamisen malli - Arviointi Kaikki käy koulua -toiminnan vaikutuksista. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Julkaisuja 1/2016. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 109. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja
/kaikkikaykoulua_tutkimus.pdf
[viitattu 6.9.2017].

Harvey, M. 2001. The Nuts and Bolts of College Writing. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://nutsandbolts.washcoll.edu/nb-home.html [viitattu 6.8.2010].

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.–17. painos. Helsinki: Tammi.

Jolkku-Haukio, T. 2019. Julkaisu 10.1.2019. Facebook. Tilapäivitys. Saatavissa: https://facebook.com/jolkku-haukiontereesi [viitattu 14.1.2019].

Kangas, P. 1999. Elämä on juna eikä puu - elämäkerrallinen tutkimus yksilön akkulturaatiokokemuksista. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Tiivistelmä opinnäytetyöstä. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://wwwedu.oulu.fi/opinnayt/99/ktl/kangas.htm [viitattu 15.8.2011].

KHO 22.12.1982/5846. Elinkeinotulon verotus - Tulolähde - Hevosten kasvatus- ja kilpailutoiminta - Elinkeinon käsite. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/1982/198205846?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=elinkeinon%20verotus%20-%20hevosten#highlight1 [viitattu 18.12.2013].

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2007. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Kolkka, M. 2001. Ammattiin oppimisen situationaalisuus, yksilöllisyys ja prosessuaalisuus. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Väitöskirja. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://acta.uta.fi/pdf/951-44-5124-4.pdf [viitattu 6.8.2012].

@Kotus_tiedotus. 2019. Tviitti 30.1.2019. Twitter-mikroblogipalvelu. Tilapäivitys. Saatavissa: https://twitter.com/Kotus_tiedotus [viitattu 30.1.2019].

Kuure, T. 2013. Vapaa-ajan asunnon etäohjausjärjestelmän toteutus. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Sähkötekniikan koulutusohjelma. Opinnäytetyö. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013053011966
[viitattu 20.11.2013].

Mäenpää, M. 2019. Fifth Corner - Nelli Såger. #Yrittäjyys360. Soundcloud. Podcast. Saatavissa: https://soundcloud.com/yrittajyys360/nelli-sager-fifth-corner/s-3Cx2m [viitattu 28.1.2019].

Nivelreuma. 2015. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. WWW-dokumentti. Julkaistu 8.6.2015. Saatavissa: https://www.kaypahoito.fi/hoi21010 [viitattu 5.8.2020].

Opetusviranomaiset tasoittavat peleille tietä kouluihin. 2013. Kouvolan Sanomat 6.12.2013. Verkkolehti. Saatavissa: http://www.kouvolansanomat.fi/Online /2013/12/06/Opetusviranomaiset+tasoittavat+peleille+tiet%C3%A4+kouluihin/20132166 21917/4 [viitattu 9.12.2013].

Paloranta, V.-P. 2016. Lehto Group Oyj täsmentää vuotta 2016 koskevia taloudellisia näkymiä. Kauppalehti. Pörssitiedote 11.11.2016. Verkkolehti. Saatavissa: http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/tiedotteet/porssitiedote.jsp?id=201611110111 [viitattu 12.11.2016].

Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma. 2012. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Videoleike. Saatavissa: http://www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_ aikuiset/palvelujen_tuottaminen_ja_johtaminen [viitattu 19.11.2013].

Politkovskaja, A. 2002. Vtoraja tšetšenkaja. Moskova: Zaharov.

Potilaalta saatava lupa opetustilanteeseen. 2016. Helsingin Sanomat 10.11.2016, A8.

Pöllänen, H. 2016. Hiihdonopettajien vuorovaikutusosaaminen. Jyväskylän yliopisto. Viestintätieteiden laitos. Pro gradu -työ. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201605042427 [viitattu 15.11.2016].

Sairaanhoitajaliitto s.a. Sairaanhoitajayrittäjä. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/sairaanhoitajaliitto/jasenyys/jasenlajit/sairaanhoitajayrittaja/ [viitattu 18.11.2013].

Säädösvaikutusten arviointi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta. 2016. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:2. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3771-0 [viitattu 16.11.2016].

Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404.