Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Lähteiden käyttö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa: Esimerkkilähdeluettelo (Harvardin malli)

Sivustolla ohjeistetaan viittaamaan lähteisiin ja laatimaan lähdeluettelo Xamkin ohjeiden mukaisesti.

Mallista apua omien lähteiden merkitsemiseen

Tällä sivulla oleva luettelo sisältää kaikenlaisia lähde-esimerkkejä, joita voit käyttää malleina luodessasi lähdeluettelomerkintöjä.

Esimerkkilähdeluettelo (Harvard)

LÄHTEET

Aro, A. 2015. Kahvi ja terveys. Lääkärikirja Duodecim. WWW-dokumentti. Päivitetty 15.10.2015. Saatavissa: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01000 [viitattu 19.1.2018].

Auvinen, P. & Keto, U. 2012. Työelämä ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Teoksessa Airola, A. & Hirvonen, H. (toim.) Osaaminen näkyväksi. Kokemuksia osaamisen tunnustamisesta Itä-Suomen korkeakouluissa. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, 43–54.

Cantell, M. (toim.) 2000. Monikulttuurisen nuorisotyön käsikirja. Helsinki: Allianssi – LK-kirjat.

Clarkeburn, H. & Mustajoki, A. 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. E-kirja. Tampere: Vastapaino. Saatavissa: https://kaakkuri.finna.fi/ [viitattu 19.1.2018].

Gartner, M., Thalheim, Y. & Rekiaro, I. 2000. Rasvanpoltto: hoikaksi kaloreita laskematta. Suom. I. Rekiaro. Helsinki: Tammi.

Gretschel, A. & Hästbacka, N. 2016. Onnistunut monialainen nuorten kohtaamisen malli - Arviointi Kaikki käy koulua -toiminnan vaikutuksista. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Julkaisuja 1/2016. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 109. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja
/kaikkikaykoulua_tutkimus.pdf
[viitattu 6.9.2017].

Harvey, M. 2001. The Nuts and Bolts of College Writing. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://nutsandbolts.washcoll.edu/nb-home.html [viitattu 6.8.2010].

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.–17. painos. Helsinki: Tammi.

Jolkku-Haukio, T. 2019. Julkaisu 10.1.2019. Facebook. Tilapäivitys. Saatavissa: https://facebook.com/jolkku-haukiontereesi [viitattu 14.1.2019].

Kangas, P. 1999. Elämä on juna eikä puu - elämäkerrallinen tutkimus yksilön akkulturaatiokokemuksista. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Tiivistelmä opinnäytetyöstä. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://wwwedu.oulu.fi/opinnayt/99/ktl/kangas.htm [viitattu 15.8.2011].

KHO 22.12.1982/5846. Elinkeinotulon verotus - Tulolähde - Hevosten kasvatus- ja kilpailutoiminta - Elinkeinon käsite. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/1982/198205846?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=elinkeinon%20verotus%20-%20hevosten#highlight1 [viitattu 18.12.2013].

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2007. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Kolkka, M. 2001. Ammattiin oppimisen situationaalisuus, yksilöllisyys ja prosessuaalisuus. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Väitöskirja. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://acta.uta.fi/pdf/951-44-5124-4.pdf [viitattu 6.8.2012].

@Kotus_tiedotus. 2019. Tviitti 30.1.2019. Twitter-mikroblogipalvelu. Tilapäivitys. Saatavissa: https://twitter.com/Kotus_tiedotus [viitattu 30.1.2019].

Kuure, T. 2013. Vapaa-ajan asunnon etäohjausjärjestelmän toteutus. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Sähkötekniikan koulutusohjelma. Opinnäytetyö. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013053011966
[viitattu 20.11.2013].

Mäenpää, M. 2019. Fifth Corner - Nelli Såger. #Yrittäjyys360. Soundcloud. Podcast. Saatavissa: https://soundcloud.com/yrittajyys360/nelli-sager-fifth-corner/s-3Cx2m [viitattu 28.1.2019].

Nivelreuma. 2015. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. WWW-dokumentti. Julkaistu 8.6.2015. Saatavissa: https://www.kaypahoito.fi/hoi21010 [viitattu 5.8.2020].

Opetusviranomaiset tasoittavat peleille tietä kouluihin. 2013. Kouvolan Sanomat 6.12.2013. Verkkolehti. Saatavissa: http://www.kouvolansanomat.fi/Online /2013/12/06/Opetusviranomaiset+tasoittavat+peleille+tiet%C3%A4+kouluihin/20132166 21917/4 [viitattu 9.12.2013].

Paloranta, V.-P. 2016. Lehto Group Oyj täsmentää vuotta 2016 koskevia taloudellisia näkymiä. Kauppalehti. Pörssitiedote 11.11.2016. Verkkolehti. Saatavissa: http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/tiedotteet/porssitiedote.jsp?id=201611110111 [viitattu 12.11.2016].

Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma. 2012. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Videoleike. Saatavissa: http://www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_ aikuiset/palvelujen_tuottaminen_ja_johtaminen [viitattu 19.11.2013].

Politkovskaja, A. 2002. Vtoraja tšetšenkaja. Moskova: Zaharov.

Potilaalta saatava lupa opetustilanteeseen. 2016. Helsingin Sanomat 10.11.2016, A8.

Pöllänen, H. 2016. Hiihdonopettajien vuorovaikutusosaaminen. Jyväskylän yliopisto. Viestintätieteiden laitos. Pro gradu -työ. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201605042427 [viitattu 15.11.2016].

Sairaanhoitajaliitto s.a. Sairaanhoitajayrittäjä. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/sairaanhoitajaliitto/jasenyys/jasenlajit/sairaanhoitajayrittaja/ [viitattu 18.11.2013].

Säädösvaikutusten arviointi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta. 2016. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:2. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3771-0 [viitattu 16.11.2016].

Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404.