Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoimen TKI-toiminnan opas

Vahvistamme avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuuria.


–XAMK strategia 2018-2030

 

Avoimen TKI-toiminnan sivut Xamkin kotisivuilla
 

Avoimuuden toteuttaminen 

 • Avoin toimintakulttuuri koskee jokaista xamkilaista niin tutkijaa, hanketoimijaa, opettajaa, opiskelijaa kuin muuta henkilöstöäkin. 
 • TKI-toiminnan tulee olla niin avointa kuin mahdollista ja niin suojattua kuin tarpeen. Pääsääntöisesti kaikki tutkimusaineistot, tulokset ja tuotokset ovat yhteiskäyttöisiä ja avoimia. Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin toiminnan tulokset ja tuotokset perustuvat.
 • Avoimuudessa noudatetaan lainsäädäntöä, hyvää aineistonhallintatapaa, tutkimuseettisiä periaatteita (TENK Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa), TKI-toimintaa koskevia rahoitusehtoja ja sopimuksia sekä Xamkin ohjeita ja määräyksiä. Julkisella rahoituksella tehtyyn ja julkaistuihin tutkimustuloksiin liittyvä tutkimusaineisto ja julkaisut ovat lähtökohtaisesti aina avoimia. Tehdyt sopimukset, lainsäädäntö ja tutkimuseettiset periaatteet tulee kuitenkin ottaa huomioon, eikä Xamkin etu saa vaarantua.
 • Tunnisteellisten aineistojen sekä luottamuksellisia ja arkaluontoisia tietoja sisältävien aineistojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta on huolehdittava.
 • TKI-toiminnassa syntyvien aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksista tulee päättää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Sopimustutkimuksessa syntyneet tulokset kuuluvat Xamkissa siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö, rahoitusehdot tai hanketta koskevat sopimukset sitä edellyttävät (Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 369/2006).
 • Avoimuutta tuetaan aineiston hallintaa, käyttöä, saavutettavuutta ja hyödyntämistä tukevilla työkaluilla ja palveluilla sekä viestinnällä ja kouluttamisella. Mahdolliset tulosten ja aineistojen avaamisesta johtuvat kustannukset otetaan huomioon jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa.
 • Jokainen Xamkin TKI-toimija on vastuussa omalta osaltaan avoimen TKI-toiminnan toteutumisesta.
   

TKI-toiminnan prosessimalli

TKI-prosessin kaikissa vaiheissa voi toimia avoimutta edistävästi. Seuraava malli kuvaa niitä tekijöitä, joihin prosessin eri vaiheissa tulee avoimuuden toteutumisen näkökulmasta kiinnittää huomiota.


1. Valmistelu: hankkeen koko elinkaaren aineistonhallinnan suunnittelu, joka  perustuu rahoittajien vaatimuksiin, yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin sopimuksiin, Xamkin ohjeisiin sekä hyvään tieteelliseen käytäntöön ja lainsäädäntöön.

2. Toteutus: aineistonhallinnan toimenpiteet hankkeen aikana kuten aineistonkeruu, aineiston järjestäminen, tallentaminen, analysointi, tietoturva ja tietosuoja.

3. Tulosten hallinta: toimenpiteet hankkeen päätyttyä kuten aineistojen säilyttäminen, kuvailutietojen tietojen tallentaminen ja aineiston löytyvyyden varmistaminen.

4. Tulosten avaaminen ja julkaiseminen: tutkimusaineiston (datan) avaaminen, tunnisteellisen aineiston käsittely, dataan viittaaminen, avoin julkaiseminen, pysyvät tunnisteet ja lisensointi.

5. Avoimesta TKI:sta liiketoimintaa: hanketulosten liiketoiminnallisen potentiaalin hyödyntäminen

Lähde: Päällysaho, S. & Latvanen, J.
Avoimen TKI-toiminnan prosessimalli. @SeAMK 8.3.2017.

Avointa TKI-toimintaa kehitetään Xamkissa

 • Xamkissa avointa toimintakulttuurin kehittämistä edistää työryhmä, johon kuuluu edustajia tutkimus- ja kehityshenkilöstöstä, kirjasto- ja tietopalveluista sekä koulutuksesta.
 • Xamk osallistuu SeAMKin koordinoimaan 11 ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston yhteiseen OKM:n kärkihankkeeseen "Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi".
 • OKMn vuonna 2019 toteuttamassa avointen toimintatapojen arvioinnissa Xamk saavutti tason 4. (Atlas of open science and research in Finland 2019)
 • Xamkissa tuotetut julkaisut julkaistaan pääsääntöisesti avoimissa julkaisukanavissa. Maksumuurin takana olevat julkaisut rinnakkaistallennetaan avoimeen Theseukseen, mikäli kustantaja antaa siihen luvan.
 • Xamkissa seurataan avoimen julkaisemisen määrää Juulin avulla. Opinnäytetöiden avoimuutta Yksan ja Theseuksen avulla. Nämä ovat kirjaston tekemää pysyvää tilastointia vuodesta 2020 eteenpäin. Tutkimuksen näkyvyyttä seuraamme mm. TKI-toimintaa koskevia mediaosumien sekä julkaisujen latausmäärien avulla.
 • Vuoden 2019 Xamkin julkaisuista 100 % oli avoimia
 • Xamkin pitkäaikaissäilytys ja arkistoinnin Yksa-järjestelmää kehitetään parhaillaan ja betaversio valmistuu 2021. Tavoitteena on tulevaisuudessa mahdollistaa aineistojen avaaminen Yksan kautta.
 • Xamkin datapolitiikka valmistuu vuonna 2021.