Siirry pääsisältöön

Xamkin julkaisijan opas

Julkaisujen ilmoittaminen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun henkilöstön julkaisutiedonkeruusta vastaa julkaisu- ja tuotantopalvelut. Julkaisujen tekijöiden on kuitenkin itse huolehdittava siitä, että heidän julkaisunsa tulevat ilmoitetuiksi julkaisutiedonkeruussa.

Tietojen ilmoittamista varten Xamkissa on käytössä Justus – julkaisutietojen tallennuspalvelu. Palvelun etusivulla on linkki käyttöohjeisiinKun ilmoitat julkaisutietoja, valitse Justuksessa olevalta listalta se yksikkö, jonka palveluksessa tai toimeksiannosta (hanke) olet julkaisun ensisijaisesti tehnyt. Alayksikköohjeesta löytyy esimerkkejä oikean alayksikön valitsemiseen sekä voimassa oleva alayksikkökoodisto  (avautuu uuteen välilehteen kirjautuessasi ​Dynasty 10 -asianhallintajärjestelmään).

Justus-palveluun tallennetut julkaisut tilastoituvat Xamkille valtakunnallisiin tilastoihin. Xamkin julkaisu- ja tuotantopalvelujen hyväksymät tiedot tulevat näkyviin Tiedejatutkimus-palveluun pienellä viiveellä.

Tiedot patenteista ja keksintöilmoituksista (H) ilmoitetaan sähköpostitse Minna Pasilalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää julkaisukohtaiset viitetiedot ammattikorkeakoulujen henkilöstön tekemistä julkaisuista. Kerättyjen julkaisutietojen perusteella saadaan tietoa korkeakoulujen tutkimustoiminnasta sekä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. OKM käyttää kerättyjä tietoja muun muassa korkeakoulujen ohjaukseen (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute). Siksi on tärkeää, että OKM:lle raportoidaan kaikki sellaiset henkilöstön tekemät julkaisut, jotka pohjautuvat tekijöiden tutkimus- ja asiantuntijatyöhön ja joiden tekijöillä ja tutkimus- ja asiantuntijatyöllä on yhteys korkeakouluun.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu maksaa henkilöstölle julkaisupalkkioita julkaisuista, jotka hyväksytään mukaan OKM:n julkaisutiedonkeruuseen. Lisätietoja Luxissa.

Eeva-Maria Suojärvi
050 312 4964, Eeva-Maria.Suojarvi@xamk.fi

Taina Rautiainen (julkaisupalkkiot)
044 702 8668, Taina.Rautiainen@xamk.fi

Järjestelmät

Pääset ilmoittamaan tiedot julkaisustasi Justus-palveluun yllä olevasta logosta.

Justus-palvelun ohjeet (sisältää myös ohjeen Eduuni-ID:stä).

undefined

Palvelu kerää tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Palvelu sisältää tietoja mm. tutkijoista, tutkimusorganisaatioista, julkaisuista, tutkimusaineistoista, tutkimusrahoituksesta ja tutkimusinfrastruktuureista.

Tiedot ammattikorkeakoulujen julkaisuista alkaen vuodesta 2012 ja yliopistojen julkaisuista alkaen vuodesta 2011. Justuksen kautta ilmoitetut julkaisutiedot siirtyvät Tiedejatutkimus-palveluun (julkaisutyypit A - G, I) sen jälkeen, kun ne on hyväksytty Xamkissa Justuksessa.

Julkaisutyypit

Tiedonkeruussa julkaisut luokitellaan muun muassa niiden käyttötarkoituksen (julkaisutyyppiluokitus) ja sisällön (tieteenalaluokitus) mukaan. Luokituksia käyttämällä pyritään yhdenmukaistamaan suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutoiminnan arvioinnissa tarvittavaa tietopohjaa.

Julkaisut luokitellaan tyyppeihin seuraavasti:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
C Tieteelliset kirjat
D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
G Opinnäytteet (henkilökunnan, ei opiskelijoiden)
H Patentit ja keksintöilmoitukset (ilmoita: minna.pasila[at]xamk.fi)
I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

Taiteellisen toiminnan julkaisukriteereistä OKM antaa vuosittain ohjeet julkaisutiedon keräämistä varten. Tämä Xamkin matriisimuotoinen ohje täsmentää OKM:n ehtoja.

OKM:n yksittäiset ehdot sisältävät useampia huomioitavia seikkoja ja ehtoja selventävät kuvaukset muodostavat lisää ehtoja. Tästä syystä matriisissa kriteerit on jäsennelty kolmeen tasoon: a) itse teosta koskevat kriteerit, b) julkisuutta koskevat kriteerit ja c) tekijää koskevat kriteerit.

OKM:n ohjeessa on neljä kohtaa, joita tarkennetaan monilta osin siten, että esimerkiksi tekijän toimenkuvaa, asiantuntemusta ja teoksen luokitusta koskevat asiat ovat oikeastaan myös ehtoja julkaisun hyväksymiselle. Matriisi sisältää ehdotuksen siitä, miten kriteerit voidaan näyttää toteen jo siinä vaiheessa, kun julkaisuilmoitus tehdään Justus – julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta. Matriisi voi toimia muistilistana taiteellisen julkaisun ilmoittamisen yhteydessä.

Matriisin jälkeen OKM:n ohjeet vuodelle 2023.

Mikä se on? (Ks. OKM:n ohje alla).

Esimerkit todisteista

TEOSTA KOSKEVAT KRITEERIT

Teoskynnys ja tarkoituksellisuus

Julkaisu on syntynyt tekijän tai tekijöiden tarkoituksellisen, taiteelliselle näkemykselle perustuvan toiminnan myötä. Taiteellisen julkaisun täytyy aina ylittää tekijänoikeuslainsäädännön mukainen teoskynnys.

Ilmoittajan oma vakuutus, sopimus/suunnitelma

Julkaisutyyppi

Määritelty OKM:n käsikirjassa: F1, F2, F3.

Ilmoittajan oma vakuutus

Ensikertaisuus

Taidealan julkaisu kirjataan korkeakoulun tuloksena vain yhden kerran siitä riippumatta, onko julkaisun syntyyn vaikuttanut yksi tai useampi korkeakoulun toimija. (Ks. OKM:n ohje alla).

Ilmoittajan oma vakuutus

JULKAISEMISTA KOSKEVAT KRITEERIT

Julkisuus / ulkopuolinen toimeksiantaja

A) jonkun muun kuin tekijän tai tekijöiden ainakin rajatuksi ajaksi yleisesti tavoitettavaksi toimittama, tai

Julkaisijan, näytteilleasettajan tai vastaavan ohjelma, tai sopimus

B) riippumattomasti vertaisarvioitu ja ainakin rajatuksi ajaksi yleisesti saataville toimitettu, tai

Dokumentti kuratoinnista, hyväksymisilmoitus, ohjelma tai vastaava

C) korkeakoulun ulkopuolisen organisaation tilaama, vastaanottama ja taiteellisessa tarkoituksessa hyödyntämä.

Sopimus/tilaus tai etukäteen tehty suunnitelma ja/tai ohjelma tai vastaava

Julkaisija / toimituskunta

Mikä ulkopuolinen taho on?

Tiedot julkaisijasta esimerkiksi www-sivut.

TEKIJÄÄ KOSKEVAT KRITEERIT

Tekijän yhteys organisaatioon

Yhteys korkeakouluun tarkoittaa taiteellisten julkaisujen osalta sitä, että tekijä on korkeakouluun palvelussuhteessa julkaisun valmistelun, harjoittelun ja/tai tekemisen aikana ja että taiteellinen toiminta liittyy henkilön toimenkuvaan korkeakoulussa. 

Onko tekijä työsuhteessa ammattikorkeakouluun?

Rooli taiteellisessa toiminnassa

Tekijä valitsee taiteellisen roolinsa julkaisuun liittyen ja tyyppikategorian, joka tarkentaa taiteellisen työn lopputuloksen. Roolit liittyvät aina henkilön toimenkuvaan ja taiteelliseen asiantuntemukseen korkeakoulussa. Tyypillisesti yhdellä henkilöllä voi olla 1-2 roolia per esitys/produktio.

Todiste siitä, että tekijällä on toiminnassa jokin taiteellinen rooli. Esim. ohjelma tai sopimus.

Toimenkuva

Taiteellisen toiminnan liittyminen henkilön toimenkuvaan tarkoittaa, että toiminta kuuluu henkilön työsuunnitelmaan tai siitä on sovittu esihenkilön kanssa esimerkiksi kehityskeskusteluissa.

Esimerkiksi. TAS projektisuunnitelma,

vahvistus saatava esimieheltä ja/tai projektipäälliköltä.

Perustuu asiantuntemukseen

Ks. edellä. Onko henkilön toimenkuva Xamkissa määritelty sellaiseksi, että hän on taiteellisen julkaisemisen osalta alan asiantuntija?

Vahvistus tarvittaessa esimieheltä.

 

OKM – 3.2.2.4 Taiteellisen julkaisun määritelmä

Alla taiteellisen julkaisun määritelmä ja ohjeelliset ehdot taidealan julkaisujen kirjaamisesta. HUOM! Lihavoituna kohtia, joita on hyödynnetty matriisissa.

3.2.2 Julkaisutiedonkeruu: Käsitteet ja määrittelyt 2023

3.2.2.4 Taiteellisen julkaisun määritelmä

Taiteellinen toiminta muodostaa osan korkeakoulujen lakisääteisistä tehtävistä. Korkeakouluun palvelussuhteessa olevan henkilöstön taiteellinen toiminta on osa korkeakoulun yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja sillä kehitetään sekä pidetään yllä korkeakoulun henkilöstön asiantuntemusta ja verkostoja, joita voidaan hyödyntää korkeakoulun toiminnassa. Taiteellinen julkaisu tässä tarkoittaa taiteellisen toiminnan tuloksena syntyviä esityksiä, teoksia tai vastaavia taiteellisen toiminnan julkisia tuloksia.

Taidealan julkaisujen määrittelylle ei ole olemassa vakiintuneita tapoja. Alla on neljä ohjeellista ehtoa, joiden täyttyessä korkeakoulu voi kirjata taidealan julkaisun toimintansa tuloksena.

 1. Julkaisu on syntynyt tekijän tai tekijöiden tarkoituksellisen, taiteelliselle näkemykselle perustuvan toiminnan myötä. Taiteellisen julkaisun täytyy aina ylittää tekijänoikeuslainsäädännön mukainen teoskynnys.
   
 2. Vähintään yhdellä tekijällä tulee olla yhteys korkeakouluun ja taiteellinen toiminta liittyy henkilön toimenkuvaan korkeakoulussa.
   
 3. Tulosten kirjauksessa julkisuutta käytetään kirjaamisen yhtenä kriteerinä. Taidealalla julkisuus tarkoittaa pääsääntöisesti sitä, että julkaisemisesta on päättänyt lähinnä taiteellisin perustein jokin muu kuin tekijä itse, esim. tilaaja, kuraattori, tuottaja tai kustantaja. Tuloksen julkisuus pitää voida todentaa jälkeenpäin. Näin ollen, täyttääkseen julkisuuskriteerin taidealan julkaisun täytyy pääsääntöisesti olla:
  A)    jonkun muun kuin tekijän tai tekijöiden ainakin rajatuksi ajaksi yleisesti tavoitettavaksi toimittama, tai
  B)    riippumattomasti vertaisarvioitu ja ainakin rajatuksi ajaksi yleisesti saataville toimitettu, tai
  C)    korkeakoulun ulkopuolisen organisaation tilaama, vastaanottama ja taiteellisessa tarkoituksessa hyödyntämä.
   
 4. Taidealan julkaisu kirjataan korkeakoulun tuloksena vain yhden kerran siitä riippumatta, onko julkaisun syntyyn vaikuttanut yksi tai useampi korkeakoulun toimija. Kuitenkin, jos julkaistu teos koostuu useammista, itsenäistä taiteellista toimintaa edellyttävistä taiteellisista osasuorituksista, osasuoritukset kirjataan erikseen taiteellisen toiminnan tuloksina. Saman julkaisun peräkkäisiä julkistamisia ei kirjata erillisinä tuloksina. Samaksi julkaisuksi tulkitaan produktio tai esityskokonaisuus, joka tai jonka osat eivät ole edellyttäneet merkittävää uudelleenvalmistelua tai harjoittelua. Omaksi, erikseen kirjattavaksi tulokseksi katsotaan kuitenkin julkaisun myöhäisempi versio, mikäli sen toteuttaminen on edellyttänyt oleellisesti uutta ja merkittävää taiteellista muokkausta sekä muuta erillistä resursointia tai jos uudelleen julkistaminen perustuu oleellisesti aiempaa korkeamman julkaisukynnyksen ylittämiselle.

Kirjaus suoritetaan ensimmäisen tai muuten merkittävimmän julkisen esilläolon mukaisesti tai saman julkaisun peräkkäisistä julkistamisista muodostuvana kokonaisuutena (kuten produktiona, kiertueena tai projektina). Taidealan julkaisun kirjaamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota ehtoon, joka määrittää kuinka monta kertaa se voidaan kirjata.

Julkaisun esiintymismuototyyppien määrittelyssä sovelletaan taidealan julkaisujen tyyppikategoriaa sekä rooleja. Taidejulkaisujen tyyppikategoriat ja roolit tarkentavat julkaisutyyppejä F1, F2 ja F3. Tekijä valitsee taiteellisen roolinsa julkaisuun liittyen ja tyyppikategorian, joka tarkentaa taiteellisen työn lopputuloksen. Roolit liittyvät aina henkilön toimenkuvaan ja taiteelliseen asiantuntemukseen korkeakoulussa. Tyypillisesti yhdellä henkilöllä voi olla 1–2 roolia per esitys/produktio.

Yhteys korkeakouluun tarkoittaa taiteellisten julkaisujen osalta sitä, että tekijä on korkeakouluun palvelussuhteessa julkaisun valmistelun, harjoittelun ja/tai tekemisen aikana ja että taiteellinen toiminta liittyy henkilön toimenkuvaan korkeakoulussa. Taiteellisen toiminnan liittyminen henkilön toimenkuvaan tarkoittaa, että toiminta kuuluu henkilön työsuunnitelmaan tai siitä on sovittu esihenkilön kanssa esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Siltä osin, kun taiteellisesta toiminnasta ei ole sovittu työnantajan kanssa ja tämä taiteellinen toiminta muodostaa henkilön pääasiallisen korkeakoulun ulkopuolisen toimenkuvan, niin tätä taiteellista toimintaa ei huomioida tiedonkeruussa. Tämänlainen tilanne saattaa olla esimerkiksi sivutoimisen tuntiopettajan kohdalla. Yliopistojen jatko-opiskelijoiden kohdalla julkaisut kirjataan niiltä jatko-opiskelijoilta, jotka A) osallistuvat aktiivisesti jatkotutkinto-opetukseen ja B) ovat saaneet julkaisun valmistelun aikana säännöllistä apurahaa vähintään 6 yhtäjaksoista kuukautta.

Taiteellisen opetus- ja ohjaustyön tuloksena syntyneitä julkaisuja ei raportoida, paitsi siltä osin kuin kyse on opettajan taiteellisesta toiminnasta, joka täyttää edeltävät neljä kohtaa. Vaikka produktion teossa on mukana opiskelijoita, voidaan julkaisu merkitä ainoastaan opettajan panoksen mukaan.

Usein kysytyt kysymykset

Sanomalehtien mielipidekirjoituksia ei pääsääntöisesti oteta huomioon OKM:n julkaisutiedonkeruussa. Ainoastaan pitkät, lehden toimituksen pyytämät tai toimituksen kanssa sovitut asiantuntija-artikkelit, joissa tekijä esiintyy oman organisaationsa nimissä, ilmoitetaan julkaisuina tiedonkeruuseen.

Xamkissa noudatamme seuraavaa OKM:n ja muiden korkeakoulujen noudattamaa linjaa:

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

 • Artikkelit, katsaukset, pääkirjoitukset, johdannot ja esipuheet suurelle yleisölle suunnatuissa julkaisuissa.
 • Tekijällä tulee olla siinä asiantuntemukseen perustuva panos ja kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön
 • Pitkät, julkaisukanavan selkeästi tekijältä pyytämät artikkelit, joissa tekijä esiintyy oman organisaationsa nimissä (esim. Helsingin sanomien vieraskynäkirjoitukset, Talouselämän Tebatti-puheenvuorot).

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Julkaistut yleistajuiset artikkelit yleisesti saatavilla olevissa suurelle yleisölle suunnatuissa sanomalehdissä tai aikakauslehdissä.
 • Juhlakirjat, joiden kohderyhmä on yksittäinen henkilö ja kirjoittajat kohdehenkilön yksityistä tai ammatillista uraa muistelevia ystäviä tai kollegoita.
 • Yleistajuiset artikkelit toimitetuissa sähköisissä julkaisualustoissa (esim. alusta.uta.fi).

Xamkissa videoita, podcasteja tai äänijulkaisuja julkaistaan Next-verkkolehden yhteydessä sekä Xamkin julkaisusarjoissa julkaistavissa teoksissa, jos näin on julkaisuasiantuntijan kanssa sovittu. Next-lehden ohjeet ja yhteystiedot löytyvät Luxista.

I1 Audiovisuaaliset aineistot

Videoiden ja äänijulkaisujen tulee noudattaa seuraavia periaatteita:

 • Toimituskunnan etukäteen hyväksymä käsikirjoitus.
 • Vähintään yhdellä tekijällä tulee olla yhteys korkeakouluun .
 • Toimituskunnan, tekijöiden affiliaation (nimi, titteli + Xamk) ja ilmestymisajan tulee käydä ilmi.
 • Myös äänitallenteella tekijät esittelevät itsensä ja organisaationsa.
 • Julkaisun pitää liittyä henkilöiden tutkimus- tai asiantuntijatyöhön korkeakoulussa. Oleellista on tavoitella jonkin uuden tiedon löytämistä tai lisäämistä. Julkaisussa tuodaan esiin tätä korkeakoulussa tehdyn työn tuloksena syntynyttä uutta tietoa.
 • Aineistoa tai ohjelmaa ei ole aikaisemmin julkaistu vastaavassa muodossa.

 

Kyllä. Muista sisällyttää ilmoitukseen kaikkien julkaisun tekijöiden nimet ja organisaation alayksiköt.  Huomioi kuitenkin, että ilmoitus näkyy Justuksen omat tiedot -kohdassa vain ilmoituksen tallentajalle.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement