Siirry pääsisältöön

Xamkin julkaisijan opas

Xamkin julkaisukanavat

Tälle sivulle on koottu perustiedot julkaisemisesta Xamkin julkaisukanavissa.

Sivun sisällys

1. Xamk READ -verkkolehti

2. Next-verkkolehti

3. Xamkin julkaisusarjat

Lyhyesti

 • Tekstimuotoisia julkaisuja voit julkaista Next- tai READ-verkkolehdessä tai julkaisusarjoissa.
 • Videoita ja podcasteja julkaistaan Next-lehden yhteydessä. 
 • Xamkilla on viisi eri julkaisusarjaa, jotka eroavat toisistaan kohderyhmän ja tavoitteen perusteella.
 • Xamkin julkaisusarjoissa julkaistaan perinteisiä printtijulkaisuja, verkkojulkaisuja tai monimediaisia kokonaisuuksia.
 • Xamkin julkaisusarjoihin tarjottavien käsikirjoitusten ja niiden sisältämien artikkeleiden tulee olla aikaisemmin julkaisemattomia.

1. Xamk READ kertoo Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyöstä

Xamk READ on Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyöstä (TKI) kertova verkkolehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Artikkeleissa kerromme laadukkaasta TKI-toiminnastamme monipuolisesti ja kiinnostavasti. Kuvaamme, millaista työtä teemme, mitä tuloksia saamme aikaan, ja miten vahvistamme maakuntiemme elinvoimaa.

Xamk READ on suunnattu ensisijaisesti ulkoisille kohderyhmille, mutta sen avulla voi välittää tietoa myös kaikille xamkilaisille. Verkkolehdessä julkaistut artikkelit kerryttävät julkaisupisteitä ja niistä maksetaan julkaisupalkkio. Muistathan kirjata artikkelisi Justukseen lehden numeron ilmestyttyä (julkaisuluokka E1).

Toivomme lehteen artikkeleita laajasti eri Xamkin osaamisaloilta ja eri kampuksilta. Hyviä kumppanuuksia kannattaa nostaa esiin. Teemme yhteiskunnallisesti merkittävää, vaikuttavaa työtä, ja READ tarjoaa oivan mahdollisuuden kertoa siitä muillekin!

Miten jutun saa Xamk READiin?

Voit lähettää juttuideasi tai valmiin tekstin sähköpostitse lehden toimitussihteerille Anne Hytöselle (anne.hytonen@xamk.fi). Mikäli haluat kommentteja ideaan tai tekstin työstämiseen, varaa siihen riittävästi aikaa. 

Tutustu kirjoitusohjeisiimme ja nappaa sieltä vinkit näkökulman valintaan, tekstin rakenteeseen, tyyliin ja kieleen. Ohjeissa on huomioitu myös saavutettavuus. Muistathan lisätä artikkeliisi toimitussihteerin avuksi vahvuusalan, asiasanat ja tarvittaessa hankkeen perustiedot ja rahoittajan.

Xamk READin ilmestymisaikataulun ja muuta lisätietoa löydät Lux-intranetista.

2. Next tekee Xamkin toimintaa ja tuloksia tutuksi

Next on Xamkin ulkoisille sidosryhmille suunnattu, korkeakoulun toiminnasta ja tuloksista kertova verkkolehti. Nextin löydät osoitteesta https://next.xamk.fi/. Lehden päätoimittaja on Katri Ryttyläinen-Korhonen ja päätoimitussihteeri Oona Hurmeoona.hurme@xamk.fi

Next on jatkuvasti päivittyvä - voit siis tarjota lehteen juttuja milloin vain. Nextissä julkaistavat jutut voivat olla niin kirjoitettuja artikkeleita kuin videoita ja podcastejakin. Lehteen voi kirjoittaa sekä Xamkin henkilökunta että opiskelijat - yhdessä tai erikseen. Nextiin voit kirjoittaa myös yhdessä ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa.

Nextiin voit kirjoittaa esimerkiksi opetuskokeiluista, innovaatioista ja kehittämistyöstä, organisaation sisäisestä, alueellisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä yhteistyön tuloksista, ammattialan kehittämisestä jne. Voit myös kirjoittaa mielipidekirjoituksen ja tarttua ajankohtaiseen, yhteiskunnalliseen aiheeseen.

 

Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan Nextiin, löydät tarkemmat ohjeet kirjoittajille alla olevista linkeistä.

Samat ohjeet löytyvät myös Nextin tiimistä, Yleistä-kanavan tiedostoista.

3. Xamkin julkaisusarjat

Xamkin julkaisusarjoissa voit julkaista eri yleisöille kohdennettuja julkaisuja. 

Voit tarjota käsikirjoitustasi viiteen eri julkaisusarjaan: Xamk TutkiiXamk Kehittää, Xamk Inspiroi, Xamk Beyond ja Xamk Oppimateriaalit

Tutustu ensin julkaisusarjojen ja julkaisuprosessin kuvauksiin. Ota yhteyttä julkaisupalveluihin ja varaa suunnitteluaika.

 

Julkaisusarjojen kuvausta päivitetään kevään 2023 aikana. 

Xamk Tutkii

Kohderyhmä: tutkimusyhteisö tai virkamiehet/päättäjät, jotka tarvitsevat poliittisen tai ammatillisen päätöksenteon tueksi  tieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvaa selvitystä tai raporttia.

Millainen julkaisu sopii Xamk Tutkii -sarjaan?

 • Julkaisun täytyy tuottaa uutta tietoa suhteessa muuhun aiempaan tutkimustietoon samasta asiasta.
 • Julkaisun täytyy olla esitettynä muodossa, joka antaa mahdollisuuden tutkimustulosten todentamiseen ja/tai niiden käyttöön uudessa tutkimuksessa ja jonka avulla toiset tutkijat voivat arvioida tutkimustuloksia ja käyttää niitä omassa työssään.

Tutkii-sarjan julkaisu on yleensä monografia tai se voi myös olla esimerkiksi Xamkissa järjestettävän konferenssin artikkelikokoelma. Xamk Tutkii -julkaisukanava ei tarjoa vertaisarvioinnin järjestämistä, vaan sarjan julkaisut ovat vertaisarvioimattomia.

Ulkoasu: Sarjan julkaisuilla on yhtenäinen ulkoasu, ja sarjalle on laadittu oma kirjoituspohja, jonka löydät tästä oppaasta.

Xamk Kehittää

Kohderyhmä: ammattiyhteisö

Kehittää-sarjan julkaisut levittävät tutkimukseen ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön. Pääasiallinen lukijakunta on alalle koulutettua ja he soveltavat tietoa käytännön työssään. Julkaisun aiheilla on yhteys ja vaikuttavuutta esimerkiksi työelämään, lähialueeseen, opetukseen, laatutyöhön tai virkamiesten kehittämistyöhön. 

Millainen julkaisu sopii Xamk Kehittää -sarjaan?

 • Julkaisu voi olla esimerkiksi artikkelikokoelma.
 • Olennaisinta esitellä hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta eikä niinkään hankkeen hallintoa, toimintaa tai viestintää. 

Ulkoasu: vapaa lukuun ottamatta julkaisusarjan logoa, joka tulee julkaisun takakanteen sekä nimiöllä olevia sarjanumerotietoja (ISBN ja ISSN). Ulkoasuna saa myös hyödyntää Tutkii-sarjan ulkoasua sekä kirjoituspohjaa.​

Xamk Inspiroi

Kohderyhmä: suuri yleisö ja/tai ammatillinen yhteisö.

Millainen julkaisu sopii Xamk Inspiroi -sarjaan?

Julkaisu on vapaamuotoinen aihepiireiltään. Se voi olla esimerkiksi

 • teksti, sarjakuva, video, äänikirja, podcast-sarja, monimediainen julkaisu, sovellus, algoritmi tai lähdekoodi tms. 

 • esseistinen, tutkimuksellinen tai pohdiskeleva teksti 

 • tiivis tietopaketti (esim. tiedottava juliste sekä sitä selittävä tietopaketti) 

 • tietokirja: historiikki, ruokatietokirja tms. 

 • journalistinen artikkeli (OKM: yleistajuinen artikkeli) 

 • tms. 

Ulkoasu: vapaa lukuun ottamatta Xamkin ja julkaisusarjan logoja, joiden tulee näkyä julkaisun etu- tai takakannessa.

Xamk Oppimateriaalit -sarjassa voi julkaista oppimisen tueksi laadittua oppimateriaalia. Oppimateriaalin voi kohdentaa ammattikorkeakouluopiskelijoille, alan ammattilaisille tai muulle aiheesta kiinnostuneelle yleisölle.

Oppimateriaalit-sarjan julkaisu voi koostua teksti-, kuva-, video- tai äänimateriaalista. Sen voi julkaista perinteisenä pdf-julkaisuna tai verkkojulkaisuna.

Lue lisää Xamkin avoimen oppimateriaalin ohjelmasta.

Xamk Beyond

Xamk Beyond on Xamkin englanninkielinen vertaisarvioimaton avoin vuosi- tai teemajulkaisu, joka esittelee Xamkissa tehtyä tutkimusta sekä kehitys- ja innovaatiotoimintaa kansainväliselle kohderyhmälle. 

Artikkelin aiheet voivat koskea esimerkiksi:

 • soveltavaa tutkimusta
 • esimerkkejä yhteistyöstä työmaailman kanssaXamk Beyond -julkaisun kansikuva, joka toimii myös linkkinä vuoden 2020 Xamk Beyond -julkaisuun
 • kehitystoimintaa, jossa arvioidaan kokemuksia ja tuloksia
 • tuotteiden tai palveluiden suunnittelua
 • tutkimus- ja kehitystyön mahdollisuuksia työelämälähtöisessä oppimisessa. 

Xamk Beyond tarjoaa TKI-henkilöstölle mahdollisuuden kartuttaa kokemusta tieteellisestä julkaisemisesta ja kehittää tielteellisen englannin kielen taitoa. Artikkelien rakenne noudattaa tavanomaista tieteellistä tapaa: johdanto (Introduction), menetelmät (Methods), tulokset (Results) ja pohdinta (Discussion). Kirjoittajat saavat rakentavaa palautetta ehdottamastaan abstraktista ja artikkeliluonnoksistaan kirjoitusprosessin aikana. Kaikille artikkeleille kuuluu julkaisu- ja tuotantopalveluiden tarjoama maksuton editointi ja kielentarkistus.  

Xamk Beyond julkaistaan vuosittain ja kirjoittajakutsu julkistetaan joka kevät. Lisätietoja saa osoitteesta: beyond@xamk.fi

Julkaisusarjojen ohjeet

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement