Siirry pääsisältöön

Xamkin julkaisijan opas

Xamkin julkaisukanavat

Tälle sivulle on koottu perustiedot julkaisemisesta Xamkin julkaisukanavissa.

Sivun sisällys

1. Xamk READ -verkkolehti

2. Next-verkkolehti

3. Xamkin julkaisusarjat

Lyhyesti

 • Xamkin lehdet READ ja Next
  • Voit julkaista tekstejä (uutinen, artikkeli, blogikirjoitus) Next- tai READ-verkkolehdessä.
  • Yksittäisiä videoita ja podcasteja julkaistaan Next-lehden yhteydessä. 
 • Xamkin julkaisusarjat
  • Xamkilla on viisi eri julkaisusarjaa, jotka eroavat toisistaan kohderyhmän ja tavoitteen perusteella.
  • Xamkin julkaisusarjoissa julkaistaan perinteisiä printtijulkaisuja, verkkojulkaisuja tai monimediaisia eli esim. videoista tai äänitiedostoista koostuvia kokonaisuuksia.
  • Xamkin julkaisusarjoihin tarjottavien käsikirjoitusten ja niiden sisältämien artikkeleiden tulee olla aikaisemmin julkaisemattomia.

1. Xamk READ kertoo Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyöstä

Xamk READ on Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyöstä (TKI) kertova verkkolehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Artikkeleissa kerromme laadukkaasta TKI-toiminnastamme monipuolisesti ja kiinnostavasti. Kuvaamme, millaista työtä teemme, mitä tuloksia saamme aikaan, ja miten vahvistamme maakuntiemme elinvoimaa.

Xamk READ on suunnattu ensisijaisesti ulkoisille kohderyhmille, mutta sen avulla voi välittää tietoa myös kaikille xamkilaisille. Verkkolehdessä julkaistut artikkelit kerryttävät julkaisupisteitä ja niistä maksetaan julkaisupalkkio. Muistathan kirjata artikkelisi Justukseen lehden numeron ilmestyttyä (julkaisuluokka E1).

Toivomme lehteen artikkeleita laajasti eri Xamkin osaamisaloilta ja eri kampuksilta. Hyviä kumppanuuksia kannattaa nostaa esiin. Teemme yhteiskunnallisesti merkittävää, vaikuttavaa työtä, ja READ tarjoaa oivan mahdollisuuden kertoa siitä muillekin!

Miten jutun saa Xamk READiin?

Voit lähettää juttuideasi tai valmiin tekstin sähköpostitse lehden toimitussihteerille Anne Hytöselle (anne.hytonen@xamk.fi). Mikäli haluat kommentteja ideaan tai tekstin työstämiseen, varaa siihen riittävästi aikaa. 

Tutustu kirjoitusohjeisiimme ja nappaa sieltä vinkit näkökulman valintaan, tekstin rakenteeseen, tyyliin ja kieleen. Ohjeissa on huomioitu myös saavutettavuus. Muistathan lisätä artikkeliisi toimitussihteerin avuksi vahvuusalan, asiasanat ja tarvittaessa hankkeen perustiedot ja rahoittajan.

Xamk READin ilmestymisaikataulun ja muuta lisätietoa löydät Lux-intranetista.

2. Next tekee Xamkin toimintaa ja tuloksia tutuksi

Next on Xamkin ulkoisille sidosryhmille suunnattu, korkeakoulun toiminnasta ja tuloksista kertova verkkolehti. Nextin löydät osoitteesta https://next.xamk.fi/. Lehden päätoimittaja on Katri Ryttyläinen-Korhonen ja päätoimitussihteeri Oona Hurmeoona.hurme@xamk.fi

Next on jatkuvasti päivittyvä - voit siis tarjota lehteen juttuja milloin vain. Nextissä julkaistavat jutut voivat olla niin kirjoitettuja artikkeleita kuin videoita ja podcastejakin. Lehteen voi kirjoittaa sekä Xamkin henkilökunta että opiskelijat - yhdessä tai erikseen. Nextiin voit kirjoittaa myös yhdessä ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa.

Nextiin voit kirjoittaa esimerkiksi opetuskokeiluista, innovaatioista ja kehittämistyöstä, organisaation sisäisestä, alueellisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä yhteistyön tuloksista, ammattialan kehittämisestä jne. Voit myös kirjoittaa mielipidekirjoituksen ja tarttua ajankohtaiseen, yhteiskunnalliseen aiheeseen.

 

Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan Nextiin, löydät tarkemmat ohjeet kirjoittajille alla olevista linkeistä.

Samat ohjeet löytyvät myös Nextin tiimistä, Yleistä-kanavan tiedostoista.

3. Xamkin julkaisusarjat

Xamkin julkaisusarjoissa voit julkaista eri yleisöille kohdennettuja julkaisuja. 

Voit tarjota käsikirjoitustasi viiteen eri julkaisusarjaan: Xamk TutkiiXamk Kehittää, Xamk Inspiroi, Xamk Beyond ja Xamk Oppimateriaalit

Tutustu ensin julkaisusarjojen ja julkaisuprosessin kuvauksiin. Ota yhteyttä julkaisupalveluihin ja varaa suunnitteluaika.

Yhteistä kaikille julkaisusarjoille 

Ammattikorkeakoululain kannalta Xamkin julkaisutoiminnan tarkoitus on lisätä ammattikorkeakoulumme tuottaman tiedon vaikuttavuutta ja hyödynnettävyyttä ammattikorkeakouluopetuksessa, työelämässä ja aluekehityksessä. Xamkin julkaisusarjoissa julkaistaan Xamkin toimintaan liittyviä tai sitä kuvaavia teoksia, ja julkaisuissa levitetään ammattikorkeakoulussa tehdyn työn tuloksena syntynyttä synteesiä, saatuja tutkimustuloksia käsiteltävästä aihepiiristä tai tutkimus-, kehittämis-, opetus- tai tukipalvelutyössä tavoitettua merkityksellistä sisältöä. Oleellista on tavoitella jonkin uuden tiedon löytämistä ja lisäämistä yhteiskuntaan.

Xamkin julkaisutoiminnassa noudatetaan avoimen tieteen periaatteita. Julkaisusarjojen julkaisut ovat kirjallisessa, visuaalisessa tai muussa OKM:lle raportoitavien julkaisujen muodossa tehtyjä teoksia. Julkaisusarjojen kohderyhmänä eivät ole ensisijaisesti hankkeiden rahoittajat. Sarjoissa ei siis julkaista rahoittajalle suunnattua tai sitä muistuttavaa loppuraporttia, jossa kuvataan lähinnä hankkeen kulkua tai hallintoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xamk Tutkii & Beyond

 • Julkaisun kohderyhmänä on tutkimusyhteisö, viranomaiset tai päättäjät.
 • Tavoitteena on tuottaa poliittisen tai ammatillisen päätöksenteon tueksi tieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön perustuva selvitys tai raportti.
 • Julkaisun täytyy tuottaa uutta tietoa suhteessa muuhun aiempaan tutkimustietoon samasta asiasta.
 • Julkaisun täytyy olla esitettynä muodossa, joka antaa mahdollisuuden tutkimustulosten todentamiseen ja/tai niiden käyttöön uudessa tutkimuksessa ja jonka avulla toiset tutkijat voivat arvioida tutkimustuloksia ja käyttää niitä omassa työssään.
 • Xamk Beyond on Xamkin englanninkielinen vertaisarvioimaton avoin vuosi- tai teemajulkaisu, joka esittelee Xamkissa tehtyä tutkimusta sekä kehitys- ja innovaatiotoimintaa kansainväliselle kohderyhmälle. 
 • Tutkii-sarjan julkaisu on tekstilajiltaan yleensä monografia tai tutkimusraportti ja voi koostua tieteellisistä katsausartikkeleista, konferenssijulkaisuista tai keskusteluartikkeleista, tieteellisistä artikkeleista, algoritmista tai lähdekoodista. Se voi olla myös esimerkiksi Xamkissa järjestettävän konferenssin artikkelikokoelma.
 • Ulkoasu: Sarjan julkaisuilla on yhtenäinen ulkoasu ja sarjalle on laadittu oma kirjoituspohja.
 • Rakenne: Noudattaa yleensä vakiintunutta muotoa
  • ns. bibliografiset tiedot: otsikko, tekijä(t), osoite
  • tiivistelmä, abstrakti
  • johdanto
  • menetelmät
  • tulokset ja niiden tarkastelu
  • johtopäätökset
  • lähdeluettelo

eli IMRAD-rakenne:Introduction, methods, results, analysis, discussion

 • Xamk Tutkii -sarjassa on jatkuva ilmestymismahdollisuus (printti, pdf-julkaisu tai muu julkaisuasiantuntijan kanssa sovittu muoto).
 • Xamk Tutkii -julkaisukanava ei tarjoa vertaisarvioinnin järjestämistä, vaan sarjan julkaisut ovat vertaisarvioimattomia. Tästä syystä OKM:n julkaisutiedonkeruussa Xamk Tutkii -sarjan julkaisuja ei voida ilmoittaa tieteellisten julkaisujen tyyppeihin A - C, vaikka julkaisu itsessään täyttäisikin tieteellisen julkaisun määritelmän.
 • Tutkii-sarjan julkaisut OKM:n julkaisutiedonkeruussa:
  • a. Monografia kuuluu luokkaan D5, Ammatillinen kirja TAI luokkaan D4, Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys.
  • b. Kokoomateoksen artikkelit kuuluvat luokkaan D2, Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa. Jos artikkeli on kokoomateoksen johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä tutkimuksellinen panos ja kirjoituksen tulee liittyä tekijän tutkimustyöhön. Kokoomateoksen toimittaja voi kirjoittaa esipuheen teokseen ilman tutkimuksellista panostakin, mutta silloin sitä ei ilmoiteta julkaisutiedonkeruuseen.
  • c. Kokoomateoksen toimittajuus kuuluu luokkaan D6, Toimitettu ammatillinen teos.

Xamk Kehittää

 • Julkaisusarjan kohderyhmänä on ammattiyhteisö tai alalle koulutettu yleisö.
 • Xamk Kehittää -sarjan julkaisujen tavoitteena on tarjota tutkimukseen ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön käytännön työhön.
 • Julkaisun aiheilla on yhteys ja vaikuttavuutta esimerkiksi työelämään, lähialueeseen, opetukseen, laatutyöhön tai viranomaisten kehittämistyöhön.
 • Julkaisu voi olla tekstilajiltaan
  • hankkeissa tai niiden ulkopuolella laitoksen, koulutusalan tms. tarpeista syntynyt julkaisu: artikkelikokoelma tai monografia, jossa syvennetään ajankohtaisia tai tulevaisuuteen luotaavia oman alan teemoja 
  • moniosainen julkaisu: julkaisussa on kaksi tai useampi osa, joista jokaisella voi olla eri tavoite (tiedottaa tuloksista, pohtia ilmiötä esim. haastattelujen tai tapausesimerkkien kautta)
  • vuosittainen artikkelikokoelma, teemajulkaisu ja opettajien toimittama opinnäytekooste.
 • Ulkoasu: Sarjan julkaisuilla on oma taittopohjansa. Sitä voi kuitenkin muokata sopivaksi ko. julkaisulle.
 • Rakenne: Käsikirjoitus (artikkelikokoelma tai monografia) voi koostua teksteistä, jotka ovat esimerkiksi perinteisen tieteellisen tai ammatillisen artikkelin tyyppisiä tai esim. journalistisen artikkelin muotoa mukailevia. Valittu tekstilaji määrää tekstin tyylin, osat sekä ilmaisutavan. Toimittaja huolehtii, että kokoelmateoksen muoto ja tyyli on yhtenäinen.
  • Käsikirjoituksen teksteissä voi olla seuraavia osia:
   • otsikot
   • leipäteksti
   • kuvat, kuvatekstit, alt-tekstit
   • tietolaatikot, infoboksit
   • nostot
   • tiivistykset artikkelin / luvun keskeisistä osista
   • lähdeluettelo.
 • Xamk Kehittää -sarjassa on jatkuva ilmestymismahdollisuus (printti, pdf-julkaisu tai muu julkaisuasiantuntijan kanssa sovittu muoto).
 • Xamk Kehittää -sarjassa voi ilmestyä myös esimerkiksi äänikirjoja, videosarjoja tms. monimuotoisia tekstejä, kunhan niiden sisältö ja rakenne noudattavat sarjan kuvausta sekä käsikirjoitukset ovat riittävän laajoja.
 • Kehittää-sarjan julkaisut OKM:n julkaisutiedonkeruussa:
  • d. Kokoomateoksen artikkelit kuuluvat luokkaan D2, Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa. Jos artikkeli on kokoomateoksen johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä tutkimuksellinen panos ja kirjoituksen tulee liittyä tekijän tutkimustyöhön. Kokoomateoksen toimittaja voi kirjoittaa esipuheen teokseen ilman tutkimuksellista panostakin, mutta silloin sitä ei ilmoiteta OKM:n julkaisutiedonkeruuseen.
  • e. Kokoomateoksen toimittajuus kuuluu luokkaan D6, Toimitettu ammatillinen teos.
  • f. Ammattiyhteisölle suunnattu monografia kuuluu luokkaan D5, Ammatillinen kirja. Virkamiehille suunnattu monografia kuuluu luokkaan D4, Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka –selvitys.

Xamk Inspiroi

 • Julkaisusarjan kohderyhmä on suureen yleisöön kuuluva kohderyhmä tai ammatillinen yhteisö.
 • Julkaisujen tavoite riippuu valitusta tekstilajista: 
  • tiedottaminen ja kertominen
  • viihdyttäminen ja informointi
  • kannan ottaminen
  • pohtiminen.
 • Inspiroi-sarjan julkaisukokonaisuus voi olla muodoltaan tekstilajista riippuen
  • teksti, sarjakuva, video, äänikirja, podcast-sarja, monimediainen julkaisu, sovellus, algoritmi tai lähdekoodi tms.
  • kokoelma esseistisiä, tutkimuksellisia tai pohdiskelevia tekstejä
  • tiivis tietopaketti (esim. tiedottava juliste sekä sitä selittävä tietopaketti)
  • tietokirja: historiikki, ruokatietokirja tms.
  • kokoelma journalistisen artikkelin muotoisia tekstejä (OKM: yleistajuinen artikkeli)
  • tms.
 • Rakenne: Voi olla perinteinen pdf-toteutus, verkkosivu, äänite tms. monimediainen julkaisu.
  • journalistinen artikkeli: otsikko, ingressi, leipäteksti, alaotsikot, nostot, tietoruudut
  • asiahaastattelut
  • reportaasit, esseet
  • taiteellinen kerronta: myös kuvituksen / grafiikan käyttö
 • Ulkoasu: Sarjan julkaisuilla on oma taittopohjansa. Sitä voi kuitenkin muokata sopivaksi ko. julkaisulle.
 • Jatkuva ilmestymismahdollisuus (printti, pdf-julkaisu tai muu julkaisuasiantuntijan kanssa sovittu muoto)
 • Jos julkaisu on verkkosivu- tai monimediainen kokonaisuus, siitä tehdään myös arkistoitava rinnakkaistallenne PDF-muodossa, joka tallennetaan Theseukseen.
 • Inspiroi-sarjan julkaisut OKM:n julkaisutiedonkeruussa:
  • a. Kokoomateoksen artikkelit kuuluvat luokkaan D2, Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa. Jos artikkeli on kokoomateoksen johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä tutkimuksellinen panos ja kirjoituksen tulee liittyä tekijän tutkimustyöhön. Kokoomateoksen toimittaja voi kirjoittaa esipuheen teokseen ilman tutkimuksellista panostakin, mutta silloin sitä ei ilmoiteta OKM:n julkaisutiedonkeruuseen.
  • b. Kokoomateoksen toimittajuus kuuluu luokkaan D6, Toimitettu ammatillinen teos TAI E3, Toimitettu yleistajuinen teos
  • c. Monografia kuuluu luokkaan D5, ammatillinen kirja (suunnattu ammattiyhteisölle) TAI D4, Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka –selvitys (suunnattu virkamiehille) TAI E2, Yleistajuinen monografia (kohderyhmänä suuri yleisö)

Xamk Oppimateriaalit -sarjassa voi julkaista oppimisen tueksi laadittua oppimateriaalia. Oppimateriaalin voi kohdentaa ammattikorkeakouluopiskelijoille, alan ammattilaisille tai muulle aiheesta kiinnostuneelle yleisölle.

 • Julkaisun tavoitteena on toimia oppimateriaalina opetustilanteissa ja opetustehtävien tukena erilaisilla opintojaksoilla ja oppimiskokonaisuuksilla tai muussa omaehtoisessa, jatkuvassa, informaalissa oppimisessa. Oppimateriaalit-sarjan julkaisuiksi ei kuitenkaan hyväksytä yksittäisille opintojaksolle laadittuja materiaaleja. Oppimateriaalit-sarjan julkaisut ovat itsenäisiä julkaisuja eivätkä liity suoraan tiettyyn opintojaksoon.
 • Julkaisun kohderyhmään kuuluvat ammattikorkeakoulun opettajat sekä opiskelijat, eri alojen asiantuntijat, toisen asteen opiskelijat tai kuka tahansa aiheesta kiinnostunut.
 • Julkaisu voi olla muodoltaan oppikirja, käsikirja, opaskirja tai artikkelikokoelma, jossa esimerkiksi tutkimustuloksista on koottu informaatiota jollekin kohderyhmälle.
 • Rakenne: Voi olla perinteinen pdf-toteutus, verkkosivu, äänitesarja tms. monimediainen julkaisu.
  • Tekstin mahdollisia osia: Osien otsikot, artikkeleiden pääotsikko, alaotsikot; ingressi; leipäteksti; kuvatekstit; nostot; kuvat, graafit; tietolaatikot; oppimistehtävät / pohdintakysymykset tms.; tiivistelmät, kiteytykset; lisää luettavaa -luettelo (linkkilista) 
 • Ulkoasu: Julkaisusarjalla on oma verkkojulkaisualustansa, video- sekä podcast-elementtinsä sekä layout-pohjansa printtijulkaisulle. Sitä voi kuitenkin muokata sopivaksi ko. julkaisulle.
 • Julkaisutyypit määrittyvät OKM:n tiedonkeruussa julkaisun muodon perusteella.

Lue lisää Xamkin avoimen oppimateriaalin ohjelmasta.

Julkaisusarjojen ohjeet

Käsikirjoituksen laajuus sekä muita linjauksia

 • Julkaisusta on saatava helposti selville, mihin sarjaan se kuuluu ja että se on Xamkin julkaisu (sarjan logo sekä sarjan nimi ja numero, sekä ISBN- ja ISSN-tunnukset).
 • Julkaisusta pitää käydä ilmi tekijöiden affiliaatio eli yhteys korkeakouluun: nimi, titteli / työtehtävä, organisaatio. Suosittelemme myös ORCID iD-tunnuksen mainitsemista.
 • Julkaisusta voidaan tehdä sähköinen tai painettu versio.
 • Artikkelikokoelmissa jokainen artikkeli on itsenäinen teksti, jonka ymmärtäminen ei vaadi kokoelman muiden tekstien lukemista.
 • Xamkin sarjoissa julkaistavien artikkelikokoelmien artikkelin vähimmäispituus on 3 sivua (tieteenalasta riippuen) ilman liitteitä, lähteitä sekä kuvamateriaalia. Merkkimäärämäärittely: noin 3 sivua = 1000 sanaa = noin 7 000 merkkiä ilman välilyöntejä.
 • Artikkelikokoelman käsikirjoituksen minimipituus on 30 sivua ilman liitteitä, lähteitä sekä kuvamateriaalia. Artikkelikokoelmassa on vähintään 5 artikkelia lukuun ottamatta johdantoa ja päätäntöä.  
 • Monografioiden käsikirjoitusten minimipituus on 30 sivua ilman liitteitä, lähteitä sekä kuvamateriaalia.  
 • Xamkin sarjajulkaisuissa noudatetaan Xamkin lähdeviittausohjeita tai jotakin muuta valittua lähdeviittaustekniikkaa (esim. APA, Harvard). Lähdeviittausmuoto valitaan tekstilajille sopivalla tavalla. Käsikirjoituksesta selviää, mihin esitetty tieto perustuu. Kaikissa sarjajulkaisuissa viitataan lähteisiin. Lähde voi olla aiempaa tutkimusta, tietokirjallisuutta, haastatteluja tms.  
 • Xamkin julkaisusarjoissa julkaistaan vain juuri ko. julkaisuun laadittuja tekstejä. Tekstit voivat perustua omaan konferenssijulkaisuun, väitöskirjaan tms. aiemmin julkaistuun tekstiin, johon viitataan asianmukaisella tavalla.  
 • Artikkelikokoelman toimittaja voi olla tosiasiallisena kirjoittajana noin 1/3 artikkeleista. 
 • Yhteistyötahojen tekstejä julkaistaan, mikäli teksti osoittaa selvän yhteyden tarkasteltavaan aiheeseen eikä ole mainoskirjoitus.
 • Kaikissa sarjajulkaisuissa on lyhyt tiivistelmä sekä suomeksi että englanniksi julkaisun tyyliin sopivalla tavalla.

 

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement